Voorbeeld licentieovereenkomst

LICENTIEOVEREENKOMST

tussen

naam bedrijf:

vertegenwoordiger:

adres:

postcode + plaats:

land:

tel:

e-mail:

website:

naam bank/giro:

rekeningnummer:

ten name van:

plaats:

Inschrijfnummer KvK:

BTW-nummer:

VAR-verklaring:

(hierna te noemen VERHUURDER)

en

naam bedrijf:

vertegenwoordiger:

adres:

postcode + plaats:

land:

tel:

e-mail:

website:

naam bank/giro:

rekeningnummer:

ten name van:

plaats:

Inschrijfnummer KvK:

BTW-nummer:

VAR-verklaring:

(hierna te noemen LICENTIENEMER)

ERVAN UITGAANDE DAT:

 1. VERHUURDER verklaart en waarborgt dat hij in het bezit is van exclusieve rechten voor de gehele wereld van:

hieronder te noemen de Originele Opnamen;

 1. LICENTIENEMER in staat is direct of indirect productie- en marketingfaciliteiten te verschaffen voor de verkoop van muziek in het omschreven territorium;

ZIJN VERHUURDER EN LICENTIENEMER HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

 1. VERHUURDER verleent LICENTIENEMER in het territorium ________________ [gebied] het exclusieve recht en de exclusieve licentie de Originele Opnamen te gebruiken met het oogmerk daarvan geluidsdragers te vervaardigen en die te verkopen binnen het door de licentie bestreken gebied.
 1. De hierbij verleende rechten in aanmerking nemende, stemt LICENTIENEMER ermee in VERHUURDER een vergoeding te betalen ter hoogte van _____ [%] procent van de werkelijk gefactureerde groothandelsprijs.
 1. VERHUURDER verleent LICENTIENEMER in het territorium ________________ [gebied] het exclusieve recht en de exclusieve licentie de Originele Opnamen digitaal te distribueren binnen het door de licentie bestreken gebied.
 1. De hierbij verleende rechten in aanmerking nemende, stemt LICENTIENEMER ermee in VERHUURDER een vergoeding te betalen ter hoogte van _____ [%] procent van de hieruit ontvangen netto inkomsten.
 1. LICENTIENEMER zal elke periode van zes (6) kalendermaanden een in redelijkheid gedetailleerd overzicht van de door LICENTIENEMER aan VERHUURDER verschuldigde vergoedingen samenstellen, overeenkomstig paragraaf 2 en 4 hierboven. Betalingen van vergoedingen en honoraria zullen binnen 60 dagen na afloop van zo’n periode worden uitgevoerd als waarop het overzicht wordt verzonden. De overzichten van LICENTIENEMER worden gedateerd op 30 juni en 31 december van elk kalenderjaar.
 1. VERHUURDER zal LICENTIENEMER een masteropname doen toekomen.
 1. De bedragen die, ingevolge paragraaf 3 hierboven, door LICENTIENEMER aan VERHUURDER moeten worden betaald, worden geacht inclusief te zijn alle vergoedingen‑voor‑uitvoerende artiesten die aan die artiesten verschuldigd mogen zijn of worden met betrekking tot de geluidsdragers die onder deze overeenkomst

worden verkocht.

 1. Met betrekking tot de geluidsdragers die van de Originele Opnamen worden vervaardigd en verkocht en die onderhevig zijn aan auteursrecht, stemt LICENTIENEMER ermee in direct aan de eigenaren van het auteursrecht of hun gemachtigde vertegenwoordigers (i.c. muziekuitgevers of auteursrechtenorganisaties) alle bedragen die verschuldigd zijn of worden te (doen) uitkeren.
 1. LICENTIENEMER zal de geluidsdragers vervaardigen danwel de digitale distributie hebben gestart binnen negentig (90) dagen na ontvangst van de master.
 1. LICENTIENEMER stemt ermee in noodzakelijke promotie en publiciteit te verzorgen in het licentiegebied ten behoeve van de verkoop van alle geluidsdragers die van de Originele Opnamen worden vervaardigd.
 1. Deze overeenkomst zal met ingang van ______________[datum] voor de duur van vijf jaar van kracht zijn. LICENTIENEMER stemt er mee in, vanaf die datum de digitale distributie en de vervaardiging van geluidsdragers op basis van de genoemde Originele Opnamen te staken. LICENTIENEMER zal evenwel voor de duur van zes (6) maanden het recht behouden alle voorraden van de onder deze overeenkomst vervaardigde fysieke geluidsdragers te verkopen, uitsluitend volgens de normale gang van van zaken, en verplicht blijven aan VERHUURDER de vergoedingen en honoraria af te dragen, zoals in paragraaf 3 hierboven geregeld, en VERHUURDER hiervan overzichten en betalingen toe te zenden, zoals in paragraaf 4 hierboven geregeld. LICENTIENEMER stemt ermee in na beëindiging van deze overeenkomst binnen dertig dagen na de vervaldatum alle masters en onderdelen die benodigd zijn voor het reproductieproces zonder kosten aan VERHUURDER te (doen) overhandigen.
 1. VERHUURDER stemt ermee in dat LICENTIENEMER de exclusieve rechten heeft op een eerste optie op een eventueel volgend album van ____________________

[artiestnaam], geldig voor hetzelfde territorium als hierboven genoemd.

 1. In het geval dat LICENTIENEMER zal verzuimen of weigeren de overzichten of overmakingen of betalingen te doen toekomen zoals in deze overeenkomst geregeld, of zal verzuimen of weigeren enige andere verplichting van zijn kant, zoals in deze overeenkomst geregeld, na te komen, en zulk een verzuim of weigering niet binnen dertig (30) dagen na een schriftelijke aangetekende eis dienaangaande wordt hersteld; of in het geval dat LICENTIENEMER bankroet gaat of een akte van overdracht afsluit ten behoeve van crediteuren, of een schikking treft met crediteuren, of een insolventieprocedure door of tegen LICENTIENEMER wordt begonnen; in die gevallen heeft VERHUURDER het recht deze overeenkomst te beëindigen of te annuleren, zonder aantasting van enige rechten of aanspraken die hij moge bezitten, en alle rechten onder deze overeenkomst zullen onmiddellijk aan VERHUURDER toevallen.
 1. Deze overeenkomst belichaamt de volledige overeenstemming tussen de partijen ervan, met betrekking tot het onderwerp ervan, en zal de partijen ervan en hun respectievelijke vertegenwoordigers, opvolgers en cessionarissen begunstigen en binden. Wijzigingen, amenderingen of cessies betreffende deze overeenkomst of de bepalingen ervan zullen slechts van kracht zijn indien zij door ondertekenende partijen bevestigd zijn via een schriftelijk medium.
 1. Geschillen tussen VERHUURDER en LICENTIENEMER voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden behandeld door een gerechtelijke instantie in de stad Amsterdam in Nederland.

Ten getuige hiervan hebben de partijen deze overeenkomst laten opstellen door hun gemachtigde vertegenwoordigers op de dag en in het jaar hierboven vermeld.

[plaatsnaam], [datum]

LICENTIENEMER                                                   VERHUURDER

…………………                                                       …………………….

Naam                                                                  Naam