Voorbeeld managementovereenkomst

Managementovereenkomst

 

 

 1. Naam

Adres

Plaats

Telefoon

E-mail

 

 1. Naam

Adres

Plaats

Telefoon

E-mail

 

 1. Naam

Adres

Plaats

Telefoon

E-mail

 

 1. Naam

Adres

Plaats

Telefoon

E-mail

 

 1. Naam

Adres

Plaats

Telefoon

E-mail

 

 

Gezamenlijk werkzaam onder de naam

Hierna te noemen: ‘artiest’

 

En

 

Naam

Adres

Plaats

Telefoon

E-mail

 

handelend onder de naam

Hierna te noemen ‘manager’

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

 

Duur overeenkomst:

 

1.Deze overeenkomst treedt in werking op ……………..(datum) en wordt aangegaan voor 1 jaar, onder voorwaarde zoals in de overeenkomst vermeldt. Met een schriftelijke opzegtermijn van drie maanden

 

 

Plichten manager:

 

 1. De manager zal met datum van ondertekening van deze overeenkomst, met uitsluiting van ieder ander, naar de beste kunnen de zakelijke belangen behartigen van de artiest met betrekking tot diens carriere als uitvoerend kunstenaar en /of auteur van muziekwerken. De manager is niet gerechtigd het verkregen exclusieve recht om zich als manager te presenteren, over te dragen aan derden .

 

 1. De werkzaamheden van de manager omvatten het navolgende:

 

 1. De manager sluit na uitdrukkelijke instemming van de artiest overeenkomsten met derden ten behoeve van optredens en behartigt de zaken die direct verband houden met het optreden zoals versturen van contracten en promotiemateriaal. De honorering van de werkzaamheden van de artiest alsmede de frequentie van optredens worden in goed onderling overleg vastgesteld.

 

b.De manager draagt zorg voor de goede promotie van de artiest , o.a. door het verzorgen  en versturen van promotiemateriaal als foto’s, posters, biografien, advertenties, demo’s, etc. De portokosten hiervan zijn van rekening voor de manager. Bedragen deze kosten echter jaarlijks meer dan €………, dan zullen beide partijen de meerkosten voor 50% dragen, mits zij in onderling overleg zijn gemaakt. In overleg me de artiest wordt besloten hoe promotionele – en marketingactiviteiten worden gefinancieerd.

 

 1. De manager informeert de artiest over alle relevante aangelegenheden, zijn carriere betreffende en onderhoudt regelmatig contact met relevante derden teneinde de carriere van de artiest positief te beïnvloeden.

           

 1. De manager is door de ondertekening van dit contract door de artiest volledig extern gevolmachtigd om namens de artiest in onderhandeling te treden met platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen en alle ander (rechts)personen die voor de carrière van de artiest van betekenis kunnen zijn, teneinde een optimale carrière van de artiest te bevorderen. Eventuele (schriftelijke) overeenkomsten met deze derden behoeven evenwel de uitdrukkelijke instemming en ondertekening van de artiest.

 

 1. De manager verzorgt een deugdelijk en nauwkeurige administratie ten behoeve van de artiest. De artiest kan de administratie ten allen tijde zelf (doen) controleren. De manager zal per kwartaal aan de artiest volledige verantwoording afleggen van het door hem gevoerde financiele beheer.

 

 

 

 

 

Plichten artiest:

 

 1. De artiest verplicht zicht naar beste kunnen zijn taken als artiest te vervullen en (naar redelijkheid) medewerking te verlenen aan de door de manager geboekte optredens, promotionele activiteiten en de met instemming van de artiest totstandgekomen overeenkomsten met derden als bedoeld onder 3,d, tenzij de artiest door overmacht verhinderd is.

 

 1. De artiest verleent de manager het recht om zijn artiestennaam, afbeeldingen en biografieën te gebruiken voor promotie doeleinden als bedoeld onder 3.b. gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

 

 1. De artiest stelt de manager per kwartaal op de hoogte van data waarop de artiest verhinderd is op te treden. De partijen zullen ieder kwartaal overleg voeren over de date waarop en de frequentie waarmee de artiest wil optreden.

 

 1. De artiest staat ervoor in, dat, ingeval hij optreedt in groepsverband, bij uitbreiding of wijziging van de samenstelling van de groep, daarvan geen personen deel zullen uitmaken die niet op gelijke basis als de artiest onderhavig contract wensen te sluiten.

 

 1. De artiest verklaart door geen enkele verplichting verhinderd te zijn deze overeenkomst met de manager te sluiten en na te komen.

 

 1. De artiest vrijwaart de manager tegen elke aanspraak van derden ter zake van het onder 8 gestelde alsmede tegen aanspraken die het gevolg zijn van aantoonbare nalatigheid van de artiest dan wel wanprestatie ter zake van de werkzaamheden.

 

 

Vergoedingen en afrekening:

 

 1. Als vergoeding voor de werkzaamheden van de manager zoals omschreven in deze overeenkomst, ontvangt de manager 15% van alle aan artiest toekomende en ontvangen revenuen uit optredens die vanaf de datum van deze overeenkomst zijn aangegaan. Het percentage wordt berekend over de netto-inkomsten. Onder de ‘netto-inkomsten’ wordt in deze overeenkomst verstaan: de ontvangen gages minus gefactureerde huurkosten van geluid- en/of lichtinstallatie (inc. BTW). De aldus berekende vergoeding wordt verhoogd met de door de manager verschuldigde BTW. De manager draagt zoveel mogelijk zorg voor het innen van gelden, direct na afloop van het optreden.

 

 1. Partijen verplichten zich over en weer de verschuldigde vergoedingen welke de andere partij toebehoren zo mogelijk direct na het optreden doch ik elk geval binnen 7 dagen na ontvangst te voldoen, na overlegging van een behoorlijke specificatie.

Bankrekeningnummer Manager:……………………………

Bankrekeningnummer Artiest: …………………………..

 

 1. Over andere inkomsten van de artiest dan inkomsten uit optredens, zoals bij royalty’s en/of inkomsten vanwege promotionele activiteiten van de artiest mag de manager de volgende percentages inhouden:

– ..% van alle nettoinkomsten van de artiest hoofde van beroepsmatige contracten die zijn aangegaan voor de duur van deze overeenkomst.

– ..% van betalingen aan artiest van promotionele activiteiten;

– ..% van alle auteursrechtgelden die de artiest tijdens de looptijd van deze overeenkomst en binnen 12 maanden na beëindiging ervan ontvangt met betrekking tot de openbaarmaking, verveelvoudiging en verspreiding van zijn muziekwerken.

 

 

Beëindiging

 

 1. Deze overeenkomst kan, met uitzondering van het eerste jaar, ten allen tijde door beide partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst minimaal 18 maanden heeft geduurd, geldt een wederzijdse opzegtermijn van 4 maanden. Indien de overeenkomst tenminste 24 maanden geldt een wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden.

 

 1. Als door bemiddeling van de manager tijdens de looptijd van deze overeenkomst totstandgekomen optreden na beëindiging van deze overeenkomst plaatsvindt, verplicht de artiest zich hiervoor de onder 10 genoemde vergoeding aan de manager te voldoen over de door de artiest daadwerkelijk ontvangen netto-inkomsten.

 

 1. De overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door opheffing van de groep, welke opheffing per aangetekend schrijven aan de manager wordt meegedeeld. Na opheffing van de groep is de manager gerechtigd om gebruik te maken van de hierbij aan de manager door alle leden van de groep verleende exclusieve optie op het sluiten van een managementovereenkomst tussen de manager en één of meerdere leden van de groep, onder gelijke voorwaarden. De manager kan dit recht van optie uitsluitend uitoefenen binnen één maand na verzending van voornoemd aangetekend schrijven.

 

 1. Na opheffing van de groep is het de leden niet toegestaan om binnen een periode van 12 maanden een nieuwe groep samen te stellen, bestaande uit (één of meer) dezelfde personen van de ontbonden groep én waarbij onder de oorspronkelijke artiestennaam van de groep wordt opgetreden.

 

 1. Indien de ene partij de op hem rustende hoofdverplichtingen jegens de andere partij niet nakomt of daarmee in strijd handelt, zal de andere partij een ingebrekestellingstermijn van 14 dagen in acht dienen te nemen alvorens de overeenkomst tussentijds kan worden ontbonden. Bij gebreke van tijdige nakoming zal de betreffende partij van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist. De andere partij is alsdan gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de verdere rechten welke zij terzake van de wanprestatie geldend kan maken.

 

Aanvullende bepalingen

 1. Van eventuele overmacht stellen de artiest en de manager elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte. Uiterlijk drie maanden na de datering van dit schrijven zullen de partijen tot overeenstemming trachten te komen over noodzakelijke wijzigingen van bepalingen in dit contract die niet kunnen worden nagekomen. Bij het uitblijven van een regeling binnen deze termijn kunnen partijen deze overeenkomst per aangetekend schrijven, met inachtneming van een termijn van 30 dagen beeindigen.

 

 1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen alleen schrifteliijk worden gedaan en maken alsdan uitdrukkelijk deel uit van de onderhavige overeenkomst. Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Geschillen tussen partijen worden aangebracht bij de bevoegde instantie te Amsterdam.

 

 

Aldus in tweevoud overeengekomen te ……, op