Voorbeeld muziekuitgaveovereenkomst

Muziekuitgaveovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

Componist/Tekstdichter

 

Naam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pseudoniem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen “de Auteur”

 

en de Uitgever

Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Hierna te noemen “de Muziekuitgever”

 

In overweging nemende:

 1. dat de Auteur rechthebbende is van het auteursrecht op muziek en/of tekst van muzikale werken;
 2. dat de Uitgever haar bedrijf maakt van het exploiteren van muzikale werken als Muziekuitgever;
 3. dat de Auteur en de Muziekuitgever zijn aangesloten bij de vereniging Buma en de stichting Stemra, beide gevestigd te Hoofddorp, of van vergelijkbare buitenlandse auteursrechtenbureaus, die het hen toekomende deel van de uitvoeringsrechten en mechanische reproduktierechten zullen incasseren of doen incasseren;
 4. dat de Auteur en de Muziekuitgever de in deze overeenkomst bedoelde werken hebben aangemeld bij de sub c. bedoelde auteursrechten-organisaties;
 5. dat de Muziekuitgever de werken zal promoten en exploiteren en dat de Auteur hem daartoe toestemming geeft onder de volgende voorwaarden die de Muziekuitgever aanvaardt;

 

Zijn overeengekomen als volgt:

 

 

Artikel 1 – Definities

 

1.1 Werken

De tekst en/of muziek van de muzikale werken, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, vervaardigd door de Auteur, met de titels zoals hierna vermeld of zoals vermeld in Bijlage 1;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1.2 Muziekauteursrecht

De rechten en/of aanspraken krachtens wet, verdrag of richtlijn waar ook ter wereld, thans en in de toekomst toekomende aan de Auteur of zijn rechtverkrijgenden met betrekking tot iedere openbaarmaking, vastlegging, verveelvoudiging, verspreiding of ter beschikkingstelling aan derden van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken met of zonder woorden, één en ander in de ruimste zin van het woord en ongeacht de wijze waarop de openbaarmaking of verveelvoudiging geschiedt;.

 

1.3 Overdracht

Het verlenen door de Auteur aan de Muziekuitgever van het exclusieve recht om de ingevolge deze overeenkomst ter beschikking gestelde werken in het nader te bepalen territorium met uitsluiting van ieder ander te promoten en te exploiteren voor de duur van het muziekauteursrecht, dat wil zeggen tot en met 70 jaar na de eerste januari volgend op het sterfjaar van de (langstlevende) Auteur;

 

 

1.4 Licentie

Het exclusieve exploitatierecht als in 1.3. omschreven doch beperkt in duur.

 

 

Artikel 2 – Het exclusieve recht

 

2.1 De Auteur

 • draagt over
 • licenseert voor de duur van ……………………..jaar

(doorhalen wat niet van toepassing is, voorzien van een paraaf)

 

overeenkomstig het in artikel 1.3 . of 1.4. bepaalde, het auteursrecht op de Werken, zulks met inachtneming van de tussen Auteur en de auteursrechtenbureaus bestaande overeenkomst(en). Vorenbedoeld exclusief recht omvat het volgende:

 

 1. de Werken te publiceren, te drukken of op andere wijze weer te geven door middel van bladmuziek en/of interneten/of een verzamelwerk, website of enige andere vorm van publicatie en dergelijke verveelvoudigingen teverkopen, te verspreiden, te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren;
 2. de Werken te (doen) reproduceren en te (doen) exploiteren door middel van mechanische reprodukties;
 3. de Werken in het openbaar ten gehore te (doen) brengen en/of te (doen) vertonen en/of te (doen) uitzenden, hetzij door middel van film, theater-voorstellingen, radio-, televisie-, kabel- of satellietuitzendingen, hetzij op andere wijze dan ook;
 • exclusief het zogenaamde “Grootrecht”
 • inclusief het zogenaamde ” Grootrecht”

(doorhalen wat niet van toepassing is, voorzien van een paraaf)

 

 

2.2

De sub 2.1 bedoelde overdracht of licentie omvat tevens de navolgende exclusieve rechten, die slechts met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Auteur kunnen worden uitgeoefend:

 

 1. de titels van de Werken te veranderen en te gebruiken voor alle doeleinden;
 2. de bij de Werken behorende teksten te wijzigen en/of te laten vertalen;
 3. voor de Werken een ( nieuwe) tekst te (laten) vervaardigen;
 4. de bij de Werken behorende muziek op welke wijze dan ook te schikken en/of te arrangeren en/of te wijzigen onder meer ten behoeve van instrumentale en/of zanguitvoeringen voor theater-, film-, televisie-, radio- of andere uitvoeringen en/of voor reproduktie en exploitatie door middel van mechanische reproducties;
 5. de Werken te verveelvoudigen en te exploiteren door middel van synchronisatie met audiovisuele opnamen, zoals film, televisiefilm of andere beeldopnamen;
 • exclusief het zogenaamde “Grootrecht”
 • inclusief het zogenaamde ” Grootrecht”

(doorhalen wat niet van toepassing is, voorzien van een paraaf)

 1. het recht, in overleg en onder nader te bepalen voorwaarden en in bepaalde territoria, door te licenseren naar het buitenland (subuitgave);.
 2. het uitgeversdeel te verkopen aan een andere uitgever.

 

 

2.3

Op verzoek van de Uitgever zal de Auteur bladmuziek, een manuscript en/of geluidsband en/of mechanische reproductie van de Werken aan de Uitgever doen toekomen.

 

 

Artikel 3 – Het territorium

 

Het territorium waarvoor de Auteur en de Uitgever deze overeenkomst sluiten betreft:

 • Nederland en/of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (paraaf)
 • anders, te weten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (paraaf)

 

 

Artikel 4 – Verplichtingen van de auteur

 

4.1

De Auteur verklaart en garandeert, met inachtneming van de tussen hem en de auteursrechtenbureaus bestaande overeenkomst(en):

 

 1. dat hij alleen en ten volle kan beschikken over het auteursrecht op de Werken en ook overigens beschikt over alle rechten welke bij deze overeenkomst aan de Muziekuitgever zijn overgedragen dan wel gelicenseerd;
 2. dat hij de bij deze aan de Muziekuitgever overgedragen dan wel gelicenseerde rechten noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden heeft overgedragen, noch onder zijn rechten aan derden licenties heeft verleend, zoals bijvoorbeeld toestemming tot uitgave;
 3. dat de Werken, alsmede de titels van de Werken oorspronkelijk zijn en/of auteursrechtelijk beschermde arrangementen zijn van Werken waarvan de duur van het Auteursrecht is verstreken;
 4. dat de Werken niet in strijd zijn met de openbare orde en geen inbreuk opleveren op het Auteursrecht of enig ander recht van derden;
 5. dat er geen vorderingen, in of buiten rechte, tegen de Werken en/of de Auteur zijn of dreigen te worden ingesteld, die op enigerlei wijze de bij deze overeenkomst aan de Muziekuitgever overgedragen dan wel gelicenseerde rechten kunnen aantasten of aan de Muziekuitgever kunnen ontnemen;
 6. dat hij geen melodie of fragment van de Werken wederom zal gebruiken op welke wijze dan ook, ten behoeve van enig ander werk, muzikaal of anderszins.

 

4.2

De Auteur zal de Muziekuitgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden terzake van het in Artikel 4.1 bepaalde en hij zal aan de Muziekuitgever vergoeden alle schade, interest en kosten (waaronder die van rechtsbijstand), welke voor de Muziek-uitgever uit een dergelijke aanspraak van derden mochten voortvloeien.

 

4.3

Indien en voorzover de Auteur méér dan één persoon als componist en/of tekst-dichter omvat, dan worden de verklaringen en garanties, als omschreven in Artikel 4.1, en de vrijwaring als omschreven in Artikel 4.2,alsmede alle overige verplichtingen van de Auteur als omschreven in deze overeenkomst geacht te zijn gegeven resp. te zijn aangegaan door de betreffende personen, zowel ieder voor zich als gezamenlijk.

 

 

Artikel 5 – Verplichtingen muziekuitgever

 

5.1.

De Auteur ontvangt zijn aandeel in de licentievergoedingen en royalty’s ter zake van de uitvoeringsrechten enMechanische reproductierechten met betrekking tot de Werken direct van de collectieve beheersorganisatie, Buma/Stemra, waarbij Auteur is aangesloten. Dit aandeel wordt vastgesteld overeenkomstig de voor dergelijkevergoedingen geldende repartitiereglementen van Buma/Stemra.

 

5.2.

Voor bladmuziek en overige exploitatievormen is de verdeling tussen Uitgever en Auteur 50/50 van delicentievergoeding die Uitgever ontvangt voor de Werken.

 

5.3.

De Uitgever is geen vergoeding verschuldigd voor exploitatie van het muziekauteursrecht waarvoor door de Uitgevergeen vergoeding wordt ontvangen.

 

5.4.

Indien in enig land geen collectieve beheersorganisatie is gevestigd de in Artikel 5.1 bedoelde gelden voor de Auteur incasseert en zulke gelden door de Uitgeverij zijn geïncasseerd, dan zal de Uitgever dergelijke gelden aan de Auteur uitbetalen, volgens de repartitiereglementen als bedoeld in Artikel 5.1.

 

5.5.

Indien de Auteur meer dan een persoon als componist en/of tekstdichter omvat, dan worden de vergoedingen door de Uitgever aan die personen volgens de overeengekomen verdeling of bij gebreke daarvan naar evenredigheid uitbetaald.

 

 

5.6.

De vergoedingen door Uitgever aan Auteur zullen telkens worden berekend over de door de Uitgever ontvangen licentievergoedingen of royalties na aftrek van eventueel toepasselijke omzet- of soortgelijke belastingen.

 

5.7.

Uitsluitend in het geval er inkomsten op de Werken zijn genereerd zal de Uitgever tweemaal per jaar, binnen 90 dagen na ieder kalenderhalfjaar, een gespecificeerde afrekening met de bedragen die Uitgever aan Auteur verschuldigd is aan Auteur doen toekomen. Tevens zal de Uitgever de daaruit voortvloeiende vergoedingen aan de Auteur betalen, na aftrek van de eventuele bedragen die moeten worden betaald aan en/of worden ingehouden door de autoriteiten vanenig land van exploitatie.

 

5.8.

Betaling van de vergoedingen geschiedt in Euro en met betrekking tot inkomsten uit het buitenland tegen de koerswaartegen met de Uitgever is afgerekend.

 

5.9

De Auteur heeft het recht om op eigen kosten éénmaal per jaar de afrekeningen over het daaraan voorafgaande jaar ten kantore van de Muziekuitgever in Nederland te doen verifiëren door een onafhankelijke accountant op normale kantoortijden, nadat een dergelijk onderzoek met inachtneming van een redelijke termijn aan de Muziekuitgever is aangekondigd. Indien het resultaat van een dergelijk onderzoek 5 % of meer ten nadele van de Auteur is, draagt de Muziekuitgever de kosten van het onderzoek. De juistheid van afrekeningen over enig jaar kan niet meer worden betwist na verloop van 3 jaar na de aanvang van het jaar waarover de betreffende afrekeningen plaatsvonden.

 

 

5.10

Indien voor de Auteur het totale exploitatieresultaat van een bij deze overeenkomst aan de Muziekuitgever overgedragen of gelicenseerd werk in een periode van drie aaneengesloten jaren 136 euro of minder bedraagt heeft de Auteur het recht om, naar eigen keuze:

 

 1. de overgedragen of gelicenseerde rechten met betrekking tot dat Werk terug in eigendom te verwerven, onder de voorwaarde dat de Auteur aan de Muziekuitgever vergoedt een bedrag gelijk aan drie maal de som van het totale exploitatieresultaat over de hierboven bedoelde drie jaren;

 

of

 

 1. de Muziekuitgever te verplichten mee te werken aan een z.g. co-editie met betrekking tot het in deze overeenkomst bedoelde Werk met een door de Auteur aan te wijzen Muziekuitgever.

 

 

5.11 

De Muziekuitgever verplicht zich deze overeenkomst behoorlijk na te komen bij gebreke waarvan hij gehouden is tot vergoeding van alle schade, interest en (juridische) kosten dien aangaande.

 

 

Artikel 6 – Auteursrechtenbureau

 

De Auteur ontvangt zijn aandeel in de licentievergoedingen en royalties terzake van de uitvoeringsrechten en mechanische reproductierechten met betrekking tot de Werken direct van het Auteursrechtenbureau waarbij de Auteur is aangesloten. Vorenbedoeld aandeel wordt vastgesteld overeenkomstig de voor dergelijke vergoedingen geldende repartitiereglementen.

 

 

Artikel 7 – Sub-uitgave

 

 1. In geval van sub-uitgave van het overgedragen of gelicenceerde Werk als bedoeld in Artikel 2.2.f., ontvangt de Auteur uit mechanische rechten als omschreven in Artikel 5.1. en 6, minimaal 50% van het totale bedrag dat beschikbaar is voor het sub-uitgegeven Werk.
 2. In geval van sub-uitgave van het overgedragen of gelicenceerde Werk als bedoeld in Artikel 2.2.f., ontvangt de Auteur uit uitvoeringsrechten, als omschreven in Artikel 5.1 en 6, minimaal 50% van het totale bedrag dat beschikbaar is voor het sub-uitgegeven Werk.
 3. In geval van sub-uitgave van het overgedragen of gelicenceerde Werk als bedoeld in Artikel 2.2.f., ontvangt de Auteur van de hem toekomende vergoedingen als omschreven in Artikel 5.1 en 5.2, minimaal 50% van het totale bedrag dat beschikbaar is voor het sub-uitgegeven Werk.
 4. De in artikel 2.2 f bedoelde toestemming wordt slechts geacht te zijn gegeven door de Auteur, als hij inzage heeft gekregen in de sub-uitgaveovereenkomst en, in geval er een voorschot is bedongen door de Muziekuitgever, hij daarvan de helft ontvangt.

 

 

 

Artikel 8 – Tussentijdse opzegging

 

8.1

De Auteur heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen en de Muziekuitgever verplicht zich de overgedragen rechten terug over te dragen indien de Muziekuitgever:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling verkrijgt;
 2. als natuurlijk persoon overlijdt dan wel als vennootschap of rechtspersoon ontbonden wordt;
 3. in ernstige gebreke blijft met nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst, na verloop van vier weken nadat de Auteur hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 

8.2

In geval het mechanische recht door de Muziekuitgever en/of sub-uitgever rechtstreeks bij de bron wordt geïncasseerd, heeft de Auteur het recht deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, tenzij de Muziekuitgever en/of sub-uitgever nu voor alsdan de verplichtingen op zich neemt ten aanzien van de Auteur, gelijk aan de verplichtingen van Buma/Stemra neergelegd in het nu geldende repartitiereglement.

 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht, wijzigingen en aanvullingen

 

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aanvullingen op en/of wijzigingen in deze Overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aldus overeengekomen en getekend te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Vertegenwoordiger Muziekuitgeverij                                   Auteur

Naam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ………………………….

Straat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ………………………….     

Postcode en woonplaats

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ………………………….

Handtekening

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ………………………….