Voorbeeld optreedcontract (gage)

Optreedcontract (gage)

DE ONDERGETEKENDEN,

  1. Naam opdrachtgever……………………………………………………………………………………………….

      Adres                          ……………………………………………………………………………………………….

Plaats                          ……………………………………………………………………………………………….

Telefoon                     ……………………………………….. e-mail ………………………………………….

Te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Naam                          ……………………………………………………………………………………………….

Hierna te noemen: “de Opdrachtgever”;

EN

  1. Naam……………………………………………………………………………………………….

      Adres                          ……………………………………………………………………………………………….

Plaats                          ……………………………………………………………………………………………….

Telefoon                     ………………………………………… e-mail………………………………………….

Bankrekeningnr.         ………………………….. t.n.v………………………… te……………………………

Nummer Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) – winst uit onderneming/inhoudingsplichtigenverklaring (indien van toepassing):       

Voor zichzelf of als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de groepsleden van de groep:

Naam                          ……………………………………………………………………………………………….

Namen groepsleden    ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Hierna individueel en gezamenlijk te noemen: “de Artiest”;

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 

Artikel 1 – Opdracht

  • De Opdrachtgever verleent hierbij aan de Artiest, gelijk de Artiest van de Opdrachtgever aanvaardt, de opdracht om een optreden te verzorgen op

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………..

Locatie: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….

Aanvang optreden: ………………………………………………………………………………………………..

Voor nadere specificatie zie Algemene rider (Annex I bij deze overeenkomst, hierna te noemen: “het optreden”). Deze overeenkomst van opdracht is niet opzegbaar, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.2    De Opdrachtgever zal in verband met het optreden voor eigen rekening zorgdragen voor de voorzieningen zoals bepaald in Annex II (de technische rider) bij deze overeenkomst.

 

Artikel 2 – Gage

2.1    In verband met het optreden zal de Opdrachtgever de navolgende gage aan de Artiest verschuldigd zijn:

         Gage:  € …………………… (exclusief BTW).

2.2    De gage zal bruto kunnen worden uitbetaald, indien de Artiest beschikt over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR – winst uit onderneming,) of zijn vertegenwoordiger beschikt over een inhoudingsplichtigenverklaring (IPV), mits van deze verklaring een kopie wordt overhandigd aan de opdrachtgever. In dat geval behoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en sociale premies in te houden en af te dragen. De Artiest of zijn vertegenwoordiger moet voor de gage een factuur vermeerderd met BTW, overleggen.

2.3    Indien de Artiest of zijn vertegenwoordiger niet over één van in artikel 2.2. genoemde verklaringen beschikt, zal de artiestenregeling van de loonbelasting en sociale verzekeringen van toepassing zijn. De bruto gage kan dan als volgt worden onderverdeeld:

  1. a) Vergoeding maaltijden en consumpties € ……………
  2. b) Vergoeding reis- en verblijfkosten (originele bonnen overleggen) € ……………
  3. c) Kleine vergoedingsregeling (max. € 163 per persoon per optreden) óf

    Kostenvergoedingbeschikking                                                                   € ……………

  1. d) Belastbaar gage € ……………+

Bruto gage in geld, incl. kostenvergoedingen. (= gelijk aan 2.1)                  €…………….

                                                                                                                                 ==========

Deze verdeling van de gage zal door de artiest op een Gageverklaring (verkrijgbaar bij de Belastingdienst) worden gespecificeerd en bijgevoegd. Bij een afwijkende verdeling prevaleert de verdeling van de uiteindelijke Gageverklaring.

 

Artikel 3 – Betaling

  • De Opdrachtgever zal de gage, zoals bepaald in artikel 2, als volgt aan de Artiest voldoen:

€ …………………………………………..   uiterlijk op………………………………………………………… ;

€ ………………………………………. ..  contant uiterlijk direct na het optreden op dezelfde dag.

 

 

Artikel 4 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1    De Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorgdragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten.

4.2    De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.

4.3    De Opdrachtgever is tegenover de Artiest verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

 

Artikel 5 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Artiest

5.1    De Artiest zal in verband met het optreden zorgdragen voor

         – het vervoer van de Artiest;

– de instrumenten van de Artiest;

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

5.2    De Artiest heeft het recht om in/op de zaal/het terrein van de locatie zgn. merchandising-producten (zoals, maar niet beperkt tot geluidsdragers, t-shirts, posters e.d.) die betrekking hebben op de Artiest te (doen) verkopen, waartoe de Opdrachtgever aan de Artiest een zgn. verkoopruimte ter beschikking zal stellen.

5.3    De Artiest heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-)vergoeding gehouden te zijn tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van het optreden aan de Opdrachtgever op te zeggen, indien de Artiest door een radio- of tv-optreden op bedoelde datum aantoonbaar verhinderd is om het optreden te verzorgen, met dien verstande, dat, indien door de Opdrachtgever gewenst en uiterlijk één week na de oorspronkelijke datum van het optreden schriftelijk aan de Artiest kenbaar gemaakt, partijen alsdan in goed overleg een datum binnen zes (6) maanden na de oorspronkelijke datum zullen vaststellen waarop het optreden alsnog onder gelijke condities zal plaatsvinden.

5.4    De Artiest heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-)vergoeding gehouden te zijn aan de Opdrachtgever op te zeggen indien de veiligheid van de Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Opdrachtgever desalniettemin de volledige gage, zoals bepaald in artikel 2, aan de Artiest verschuldigd zijn.

5.5    De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van de Artiest. Repertoire en geluidsvolume zullen derhalve door de Artiest worden bepaald, met dien verstande, dat de Artiest het maximum geluidsvolume, zoals van overheidswege aan de Opdrachtgever voorgeschreven, niet zal overschrijden.

5.6    De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen,  het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiest voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen van de Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door de Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. De Opdrachtgever vrijwaart de Artiest van aanspraken van derden terzake en de Opdrachtgever zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.

6.2    Op straffe van verval van enige aanspraak van de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtgever de Artiest binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien de Artiest toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1    Indien de Artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal de Artiest de Opdrachtnemer daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen.

7.2    Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de Artiest, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.

7.3    Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de Opdrachtgever desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in artikel 2.1, aan de Artiest verschuldigd zijn en voldoen.

 

 

Artikel 8 – Slotbepalingen

 

8.1    Indien de Opdrachtgever niet binnen één (1) week na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en aan de Artiest heeft geretourneerd, dan wordt ieder aanbod van de Artiest in verband met het optreden geacht te zijn herroepen en wordt iedere overeenkomst in verband met het optreden met onmiddellijke ingang geacht te zijn ontbonden.

8.2    Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.

8.3    Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Artiest is gevestigd.

Artikel 9 – Aanvullende bepalingen

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud.

 

  1. Naam………………………………….       2.   Naam  …………………………………

         Datum …………………………………              Datum …………………………………

         Plaats  …………………………………              Plaats  …………………………………

         ………………………….…….………                …………………………………………

 

 

 

 

Annex 1: ALGEMENE RIDER

 

1 Tijden

Aankomst PA                         ………………………………………………………………………………………….

Aankomst band/crew             ………………………………………………………………………………………….

Soundcheck supp. act             ………………………………………………………………………………………….

Soundcheck band                   ………………………………………………………………………………………….

Eten                                        ………………………………………………………………………………………… .

Zaal                                        Aanvang support act              ………………………………………………………………………………………….

Aanvang band                         …………………………………………………………………………………………

Zaal ontruimd                          …………………………………………………………………………………………

Podium dient schoon en leeg te zijn vanaf de aankomst van de band.

2 Zaal/podium

Zaalafmetingen                       : ……………………………………………………………………………………….

Capaciteit                                : ………………………………………………………………………….. personen

Podiumafmetingen                 : ……………………………..  (minimaal ……… x ……… x ……… meter)

Riser drums afmetingen:           ……………………………….. (minimaal ……… x ……… x ……… meter)

Trappen                                   : ja/nee

3 Hulp

Bij in‑ en uitladen dienen minimaal 2 (bij trappen 4) ervaren stagehands aanwezig te zijn die hierbij helpen. Is dit niet het geval, dan betaalt contractant 1 € …………… per ontbrekende persoon aan contractant 2.

4 Elektriciteit

Binnen ……… meter van het podium dienen aanwezig te zijn: minstens 2 gescheiden randgeaarde groepen van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz. Verder een krachtstroomaanslui­ting van 380 Volt, 35 Ampère, 50 Herz, bestaande uit 3 fasen, een nul en een aarde. Alles volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften.

5 Kleedkamer

Er dient een afsluitbare, verwarmde kleedkamer aanwezig te zijn in de nabijheid van het podium, voorzien van spiegels, ……… stoelen, ……… handdoeken, elektriciteitsaansluiting, koelkast en …………………………………………………………….

6 Catering

Bij aankomst band      : koffie, thee, ………………………………………………………………………………..

In de kleedkamer        : ……… kratten fris, ……… kratten pils, ……………………………………………..

Maaltijden                   : ……… personen, bijzonderheden ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Techniek

De artiest maakt wel/niet gebruik van een door de Opdrachtgever verzorgd PA. Indien wel gebruik gemaakt wordt van door de Opdrachtgever verzorgd PA, dient de Opdrachtgever een PA‑specificatie bij te voegen.

PA‑bedrijf: ………………………………………………………………………….. , tel.: ……………………………..

De Artiest maakt wel/geen gebruik van door de Opdrachtgever verzorgde lichtinstallatie. Indien wel gebruik gemaakt wordt van door de Opdrachtgever verzorgde lichtinstallatie, dient de Opdrachtgever een lichtspecificatie bij te voegen.

Licht‑bedrijf: ……………………………………………………………………….., tel.: ………………………………

De Artiest neemt eigen geluidstechnicus/monitortechnicus/lichttechnicus mee.

De Artiest maakt wel/geen gebruik van door de Opdrachtgever verzorgde backline.

Indien wel gebruik gemaakt wordt van door de Opdrachtgever verzorgde backline, hieronder de specificaties invullen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

8 Gastenlijst

Maximaal ……… personen hebben op invitatie van contractant 2 vrije toegang tot het optreden.

9 Diversen

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Voor akkoord:                                                                                                        Voor akkoord:

De Opdrachtgever                                                                                                          de Artiest

…………………………………….……….               …………………………………………………………  

Annex II: TECHNISCHE RIDER/PA‑SPECIFICATIE

PA‑systeem/vermogen            :  …………………………………………………………………………………….. :

Mengtafel zaal                        : ……………………………………………………………………………………….

Effecten zaal                           : ……………………………………………………………………………………….

Monitortafel                            : ……………………………………………………………………………………….

Monitorsysteem                      : ……………………………………………………………………………………….

Microfoons/statieven              : ……………………………………………………………………………………….

Licht                                        : minimaal …..……… kW

Voor akkoord:                                                                                                        Voor akkoord:

Contractant 1                                                                                                            Contractant 2

…………………………………….……….               …………………………………………………………  

Plattegrond podiumopstelling

 

TOELICHTING bij model optreedcontract

Een goed en overzichtelijk optreedcontract bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte bevat alleen de belangrijkste zaken: waar, wanneer en  door wie er wordt opgetreden en hoeveel er aan wie door wie wordt uitbetaald, wat er gebeurt bij contractbreuk, overmacht, ziekte van een bandlid etcetera. Verder is er een algemene rider, waarin catering, kleedkamer en dergelijke geregeld worden en een technische rider met de PA‑specificaties en eventueel een plattegrond van de podiumopstelling. Alle vier de onderdelen moeten worden ondertekend. De technische rider wordt meestal in elkaar gezet door de geluids­technicus en bevat de minimumeisen die de band aan het PA stelt. In het clubcircuit spelen de meeste bands over het huis‑PA. Vraag de zalen in dat geval hun eigen PA‑specificatie­lijst bij het contract te voegen.

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een optreedcontract. Als een van de bandleden het contract zelf regelt, wordt het in tweevoud opgemaakt. Is er een tussenpersoon dan moeten er drie exemplaren worden ondertekend: een voor de band, een voor de tussenpersoon en een voor de zaal.

Artikel 2 – gage

In dit artikel worden de verschillende manieren genoemd waarop de gage uitbetaald kan worden. In de uiteindelijke overeenkomst moet aangegeven worden wat van toepassing is.

De onderverdeling van de gage (artikel 2.3) is van belang omdat de inhoudingsplichtige opdrachtgever geen loonbelasting en premies hoeft af te dragen over de kosten. Ook voor de artiest is het voordelig dat er niet over de kosten wordt afgedragen. Naast de vergoeding voor maaltijden, consumpties en reiskosten mag een bedrag van maximaal € 163,- per persoon als kosten worden opgevoerd (Kleine Vergoedingsregeling – KVR). Zijn de kosten hoger dan kan gebruik worden gemaakt van de Kostenvergoedingsbeschikking (KVB), die aangevraagd moet worden bij de belastingdienst. Houd er rekening mee dat je de bedragen van de KVR of KVB in je belastingaangifte moet verantwoorden, dus bonnen bewaren.

De Opdrachtgever is als inhoudingsplichtige gehouden de verschuldigde loonbelasting en sociale premies af te dragen. Tevens zal hij volgens de wettelijke verplichtingen opgave doen aan de Belastingdienst, de uitvoeringsinstelling en de artiesten.

Indien een ‘belastbare gage’(zie d.) is overeengekomen dan zullen hierop de loonbelasting en sociale premies worden ingehouden. Het bedrag wat netto aan de artiest wordt uitbetaald, zal hierdoor lager uitvallen.

 

Algemene en technische rider

Zoals je ziet is dit een tamelijk uitgebreid contract. Ga je in het café op de hoek spelen, dan spreekt het voor zich dat er geen uitgebreid PA staat en dat er waarschijnlijk ook geen krachtstroom en zelfs geen kleedkamer is. Je kunt dan volstaan met het invullen van het eerste gedeelte van het contract en bij de aanvullende bepalingen van artikel 7 zetten: algemene en technische rider niet van toepassing.

Veel bands staren zich blind op de catering. Al bij hun eerste optreden eisen ze dure flessen sterke drank en vele kratten bier in de veronderstelling dat ze zo ‘professioneel’ overkomen. Bekende bands kunnen zich wat dat betreft heel wat permitteren, de zalen willen ze toch wel hebben. Beginnende bands kunnen zich beter enigszins inhouden. Het komt onsympathiek over bij een zaal als je als totaal onbekende band met extreme eisen komt. Buiten dat zou het wel eens kunnen dat bij extreme cateringeisen de Belastingdienst vaststelt dat hier sprake is van ‘loon in natura’.

Ga je vaak optreden, dan worden vooral de zaken die genoemd worden in de algemene rider belangrijk en zul je er op moeten toezien dat de zaal zich aan zijn afspraken houdt. Als een band tien keer per maand speelt en geen enkele zaal zorgt voor stage hands, dan moet je niet raar staan te kijken als bandleden rugklachten krijgen. Ook het eten wordt dan belangrijk. Drie keer in de week patat is niet bevorderlijk voor de (geestelij­ke) gezondheid van een band.

Ook zaken als podiumgrootte gaan dan meetellen. Beginnende bands vinden het waar­schijnlijk niet zo erg als het podium aanzienlijk kleiner is dan afgesproken. Maar als je vaak op een te klein podium speelt en dus steeds tegen elkaar aan gepropt staat, kan dat op den duur leiden tot gehoorschade, iets dat weinig popmuzikanten (en zaaleigenaren) zich realiseren. De hoeveelheid monitors is ook vaak een discussiepunt. In het contract wordt afgesproken dat er vier monitors zijn, maar bij aankomst blijken er maar twee of drie te zijn. Voor één keer is dat misschien niet zo erg, maar bij de zoveelste keer kan het zijn dat iemand schade aan zijn stem oploopt omdat hij of zij zich continu overschreeuwt.

N.B. Alle bandleden moeten zich met een paspoort of identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet) kunnen identificeren bij een optreden. De zaalhouder maakt hiervan een fotokopie die hij in zijn loonboekhouding bewaart.

Dit modelcontract is een uitgave van Muziek Centrum Nederland in samenwerking met de BV Pop, de Bijzonde­re Vakgroep Popmuziek van FNV KIEM. Research en tekst: Andrea Steinmetz. Eindredactie: Laurence van Haren en Lutgard Mutsaers. Aanpassingen: Marloes Reus (2004) en Jan van der Plas (2011).

Adviezen: Frans de Haan, FNV KIEM, Amsterdam; Ben Schoenmaker, Amsterdam, mr. M. Bunders (Hellingman Bunders Advocaten, Amsterdam).

©  Muziek Centrum Nederland, Amsterdam, 2011. Overgenomen met vriendelijke toestemming.