Voorbeeld contract televisietalentenjacht

Meedoen aan een talentenjacht op televisie - wat betekent dat contract?

Bij deelname aan een talentenshow op televisie (Voice Of Holland, Better Than Ever, Holland’s Got Talent, enz.) krijg je vooraf twee belangrijke documenten toegestuurd. Als je meedoet aan de auditie moet je deze contracten ondertekenen. Deze overeenkomsten kunnen van grote invloed zijn op je toekomst. Door ze te ondertekenen leg je jezelf voor vele jaren vast. Bij de documenten krijg je het nadrukkelijke advies om je contract voor te leggen aan een juridisch adviseur, zodat die jou uit kan leggen wat alles inhoudt. Het is heel verstandig om dat ook inderdaad te doen.

De ervaring leert dat het op maat wijzigen van contractvoorwaarden niet mogelijk is. Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat jij en je juridisch adviseur de inhoud van de overeenkomst geheimhouden. Elk contract is voorzien van een beeldmerk, zodat kan worden nagegaan wie het contract heeft ‘gelekt’. 

De deelnemersovereenkomst

In de deelnemersovereenkomst staat dat je toestemming geeft voor uitzending van alles wat er van je wordt gefilmd en dat je daar ook verder geen controle over hebt.

 • Alle rechten van wat je in de uitzendingen laat zien en horen komen toe aan het televisiebedrijf.
 • Je verplicht je mee te doen aan promotie voor het programma.
 • Andere werkzaamheden als artiest mag je tijdens de looptijd van het programma alleen nog verrichten na toestemming van de televisieproducent.

De exclusieve optie en samenwerkingsovereenkomst

In de exclusieve optie en samenwerkingsovereenkomst worden in één keer heel veel zaken geregeld. Je gaat een zogenaamde 360 graden deal aan met het productiebedrijf. Ben je succesvol en win je de finale, dan doet dit bedrijf gedurende een periode van drie jaar jouw management en het jouw boekingen. Zij bepalen welke deals jij afsluit en onder welke condities.

 • Alle netto-inkomsten worden 50/50 gedeeld tussen producent en artiest. Dit geldt o.a. voor de optredens en de inkomsten uit de verkoop van cd’s en downloads.
 • Een uitzondering hierop zijn de inkomsten uit sponsoring: die zijn het eerste jaar 80% voor de producent en 20% voor de artiest. Na dat eerste jaar worden ook die inkomsten 50/50 gedeeld.
 • Over geluidsopnamen die gemaakt worden tijdens de televisieshows, die daags daarna als download worden verkocht, krijgt de artiest geen royalties.
 • Zelfgeschreven liedjes worden ondergebracht bij een door het productiebedrijf te kiezen muziekuitgever. Voor de auteursrechten hanteert met de wettelijke standaardverdeling van een derde voor de componist, een derde voor de tekstdichter en een derde voor de muziekuitgever in acht genomen. Bij het inschakelen van co-auteurs en het onderhandelen over internationaal gebruik van een liedje is het productiebedrijf echter de baas.
 • Voor de naburige rechten is het televisiebedrijf de producent en de artiest de uitvoerende.
 • De exclusieve optie en samenwerkingsovereenkomst verplicht de artiest tot veel en de producent tot weinig. Bij The Voice Of Holland maakt de winnaar op kosten van de producent twee singles en een album. Bij de meeste andere talentenjachten is die prijs niet eens in het contract opgenomen.
 • De producent heeft het recht om ook muziek en filmopnamen uit te brengen van andere deelnemers. Als deze optie wordt opgenomen, dan gelden voor hen gedurende achttien maanden dezelfde condities, eventueel te verlengen met nog een periode van achttien maanden.
 • In de overeenkomst met de televisieproducent is een geheimhoudingsverklaring opgenomen. Dit is om te voorkomen dat jij bijvoorbeeld de uitslag van een eerder opgenomen finale voortijdig bekendmaakt. De geheimhouding is heel ruim geformuleerd. Echter, als tijdens jouw deelname iets strafbaars is gebeurd (bijvoorbeeld ongewenste seksuele intimiteiten) dan ben jij altijd vrij om naar de politie te stappen.

© 2022. Jan van der Plas www.muzikantengids.nl

Voorbeeld contract televisietalentenjacht

EXCLUSIEVE OPTIE EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

 

DE ONDERGETEKENDEN:

 • Naam productiebedrijf

Adres

Plaats

Telefoon

hierna te noemen: “PRODUCENT”;

en

 

 • Naam

Adres

Plaats

Telefoon

hierna te noemen: “ARTIEST”;

 

PRODUCENT en ARTIEST verder gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

(A)    ARTIEST deelneemt aan het door Televisieproductiebedrijf …… (hierna te noemen: “Televisieproductiebedrijf”) geproduceerde (televisie)programma met titel ……………… (hierna te noemen: “het Programma”) bestemd voor uitzending in Nederland door …….

 

(B)    PRODUCENT zich in het bijzonder bezig houdt met het in het kader van de wereldwijde exploitatie van het televisieformat …………. uitlicenseren van de exploitatierechten in de breedste zin des woords van geluidsopnamen met uitvoeringen van deelnemende artiesten, waaronder ARTIEST, en als nader gedefinieerd in deze Overeenkomst “Exploitatie” van “Opnamen” als ook het in het kader van een samenwerking met deelnemende artiesten, waaronder ARTIEST, doen dan wel door derden laten doen van al datgene dat dienstig kan zijn aan de ontwikkeling en uitbouw van de artistieke carrière van de deelnemende artiesten waaronder ARTIEST (hierna te noemen: “de Artistieke Uitbouw”), onder meer door het (doen) voeren van het management van de ARTIEST (hierna te noemen: “Management”) en het (doen) verrichting van boekingen met betrekking tot optredens in de breedste zin van het woord voor de ARTIEST (hierna te noemen: “Boekingen”);

 

(C)    PRODUCENT in het kader van het Programma van de eigenaar van het televisieformat ……. de exclusieve optie heeft verkregen om met de aan het Programma deelnemende artiesten waaronder ARTIEST een exclusieve Samenwerking als nader gedefinieerd aan te gaan zoals nader uiteengezet in deze exclusieve optie en samenwerkingsovereenkomst (hierna te noemen en nader gedefinieerd als: “deze Overeenkomst”) met betrekking tot de exploitatie van alle rechten onder deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval Exploitatie van Opnamen en de Artistieke Uitbouw;

 

(D)    ARTIEST ondermeer via deelname aan het Programma een artistieke carrière als ARTIEST, in de breedste zin van het woord, wenst op te bouwen dan wel voort te zetten en zich in de door ARTIEST getekende Deelnemersovereenkomst verbonden heeft tot het aangaan van deze Overeenkomst;

 

(E)    ARTIEST aan PRODUCENT in verband met de deelname aan het Programma een exclusieve optie wenst te verlenen om voor de duur van een periode van minimaal 18 (achttien) maanden de Artistieke Uitbouw, door middel van het voeren door PRODUCENT, of een derde door PRODUCENT daartoe aangewezen, van het Management en de Boekingen alsmede eventueel per separaat door PRODUCENT te effectueren optie Opnamen voldoende voor minimaal één (1) single en desgewenst wanneer de exclusieve opties daartoe door PRODUCENT wordt uitgeoefend meerdere opnamen als in deze Overeenkomst bepaald met ARTIEST te doen produceren en op te doen nemen teneinde deze vervolgens uit te doen brengen;

 

(F)    ARTIEST, indien de door ARTIEST aan PRODUCENT verleende exclusieve optie wordt uitgeoefend, een Samenwerking met PRODUCENT wenst aan te gaan waarbij PRODUCENT en ARTIEST alle bruto Exploitatie Inkomsten zoals nader gedefinieerd in deze Overeenkomst welke zullen voortvloeien uit de Samenwerking, na aftrek van Kosten als in deze Overeenkomst gedefinieerd, in een verhouding 50/50 met elkaar delen met dien verstande dat inkomsten uit hoofde van Sponsoring als in deze Overeenkomst gedefinieerd gedurende de eerste 12 (twaalf) maanden na de eerste uitzending van de laatste aflevering van het Programma in een verhouding van 80 PRODUCENT en 20 ARTIEST en na die periode in een verhouding 50/50; zullen worden verdeeld;

 

(G)    indien ARTIEST het Programma wint, PRODUCENT zich verplicht tot het doen produceren en doen maken van twee (2) singles en één (1) Album met ARTIEST en tevens verplicht PRODUCENT zich alsdan tot het (doen) voeren van het Management van de ARTIEST en het (doen) verzorgen van de Boekingen voor de duur van een initiële periode van 36 (zesendertig) maanden en meer in het algemeen al datgene te doen dat de Artistieke Uitbouw ondersteunt en ARTIEST zich verplicht om al datgene te doen dat noodzakelijk is voor het produceren en maken van de daartoe noodzakelijke Opnamen van ARTIEST en deze promotioneel te ondersteunen, alsmede een volledige toewijding en inzet tot het doen slagen van de Artistieke Uitbouw;

 

(H)    PRODUCENT zich verplicht om indien ARTIEST het Programma wint de betreffende sub G bedoelde twee (2) singles en één (1) Album daadwerkelijk uit te doen brengen;

 

(I)     indien ARTIEST behoort tot de acht (8) halve-finalisten van het Programma, PRODUCENT zich verplicht tot het doen produceren en doen maken van in ieder geval één (1) single met ARTIEST en ARTIEST zich verplicht om al datgene te doen dat noodzakelijk is voor het produceren en maken van de daartoe noodzakelijke Opnamen van ARTIEST;

 

(J)     PRODUCENT zich verplicht om indien ARTIEST behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma de betreffende sub I bedoelde single met Opnamen van ARTIEST daadwerkelijk uit te doen brengen en tevens verplicht PRODUCENT zich alsdan tot het doen produceren en het doen maken van een tweede single met de ARTIEST, tot het (doen) voeren van het management van de ARTIEST en het (doen) verzorgen van de boekingen voor de duur van een initiële periode van 18 (achttien) maanden en meer in het algemeen al datgene te doen dat de Artistieke Uitbouw ondersteunt en ARTIEST zich verplicht tot een volledige toewijding en inzet met betrekking tot het doen slagen van de Artistieke Uitbouw;

 

(K)    ARTIEST in de gelegenheid is gesteld om onafhankelijk (juridisch) advies in te winnen, alvorens tot ondertekening van deze Overeenkomst te zijn overgegaan. Indien en voor zover ARTIEST geen onafhankelijk (juridisch) advies heeft ingewonnen, heeft hij daarvan vrijwillig afgezien;

 

(L)    Partijen in deze Overeenkomst de wijze waarop de exclusieve optie wordt verleend aan PRODUCENT en kan worden uitgeoefend door PRODUCENT en de voorwaarden waaronder de Samenwerking tussen Partijen wordt aangegaan nadat PRODUCENT de aan haar door ARTIEST verleende exclusieve optie(s) heeft ingeroepen, als volgt wensen te regelen;

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 

 1. Exclusieve Optie

 

Algemeen

 

1.1    ARTIEST verleent PRODUCENT vanaf de dag van de eerste uitzending van de laatste aflevering (welke uitzending conform de huidige planning eind januari plaatsvindt) gedurende een periode van drie (3) maanden, doch welke einddatum nooit later zal liggen dan ……….. (hierna te noemen: de “Optie- einddatum”), de onherroepelijke exclusieve optie om voor de duur van een periode van minimaal 18 (achttien) maanden het Management te (doen) voeren en de Boekingen te (doen) verzorgen alsmede desgewenst per separate optie door PRODUCENT te effectueren één (1) of meerdere single(s) met ARTIEST te doen produceren en te doen maken en vervolgens uit te doen brengen door een Samenwerking aan te gaan op de voorwaarden als in deze Overeenkomst bepaald waarbij Partijen onder meer alle bruto Exploitatie Inkomsten welke zullen voortvloeien uit de Samenwerking, na aftrek van Kosten als in deze Overeenkomst gedefinieerd, in een verhouding 50/50 met elkaar zullen delen zoals nader uiteengezet in deze Overeenkomst, met dien verstande dat inkomsten uit hoofde van Sponsoring als in deze Overeenkomst gedefinieerd gedurende de eerste 12 (twaalf) maanden na de uitzending van de laatste aflevering van het Programma in een verhouding van 80% PRODUCENT en 20% ARTIEST en na die periode in een verhouding 50/50 zullen worden verdeeld.

 

1.2    ARTIEST verplicht zich jegens PRODUCENT tot en met de Optie-einddatum geen onderhandelingen te voeren c.q. afspraken te maken met derden die conflicteren met de inhoud van deze Overeenkomst, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PRODUCENT welke toestemming in ieder geval door PRODUCENT zal worden onthouden indien ARTIEST doordringt tot de vier (4) laatste deelnemers aan het Programma.

 

1.3    ARTIEST verplicht zich jegens PRODUCENT om PRODUCENT bij ondertekening van deze Overeenkomst schriftelijk, volledig en correct te informeren omtrent alle eventuele ten tijde van ondertekening van deze Overeenkomst bestaande verplichtingen van ARTIEST jegens derden die op enigerlei wijze aan het verlenen door ARTIEST van deze exclusieve optie en bij uitoefening door PRODUCENT van de aan haar door ARTIEST verleende optie met de overige onder deze Overeenkomst aan PRODUCENT te verlenen rechten zouden kunnen conflicteren. Tevens dient ARTIEST bij ondertekening van deze Overeenkomst in tweevoud een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan PRODUCENT te overhandigen welke als bijlage aan deze Overeenkomst zal worden gehecht.

 

1.4    PRODUCENT zal door een schriftelijke kennisgeving aan ARTIEST kenbaar maken of zij de in artikel 1.1. aan haar verleende exclusieve optie uitoefent. De exclusieve optie wordt automatisch zonder nadere kennisgeving uitgeoefend door PRODUCENT indien ARTIEST behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma.

 

1.5    Voor alle duidelijkheid wordt door Partijen vastgesteld en erkend dat PRODUCENT gerechtigd is Opnamen van uitvoeringen van ARTIEST welke in het kader van het Programma worden gemaakt en uitgebracht vóór de halve finale en finale van het Programma te doen releasen als single als ook als onderdeel van een (compilatie-)album zonder aan ARTIEST enige vergoeding ter zake verschuldigd te zijn. De betreffende Opnamen vallen niet onder de in dit artikel 1 genoemde exclusieve optie doch behoren tot de onder de onder deze Overeenkomst toegestane promotionele activiteiten in het kader van het Programma.

Winnende ARTIEST

 

1.6    ARTIEST die het Programma wint, verleent naast de exclusieve optie genoemd in artikel 1.1, en de exclusieve optie om door PRODUCENT in het kader van de hoofdprijs door PRODUCENT verplicht te doen produceren en te doen maken en vervolgens uit te doen brengen 2 (twee) singles en 1 (één) Album, bovendien aan PRODUCENT de onherroepelijke exclusieve optie op nieuwe Opnamen van ARTIEST tenminste voldoende om te worden vastgelegd op nog 2 (twee) Album(s) alsmede alle bijbehorende singles en videoclips, welke optie(s) per afzonderlijk Album door PRODUCENT dienen te worden uitgeoefend. PRODUCENT dient uiterlijk binnen 15 (vijftien) maanden na release van het voorgaande (optie) Album in Nederland ARTIEST er van op de hoogte te stellen als zij van dit recht gebruik wenst te maken. Wanneer één of meerdere opties worden uitgeoefend eindigt de overeenkomst 18 (achttien) maanden na de commerciële release van het laatste Album.

 

Finalist ARTIEST (niet winnend)

1.7    In het geval ARTIEST niet het Programma wint, maar wel behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma, verleent ARTIEST bij deze naast de exclusieve optie genoemd in artikel 1.1, indien en voor zover PRODUCENT binnen de initiële duur van de aldaar genoemde periode een Album met ARTIEST heeft geproduceerd of hiertoe inmiddels de verplichting richting ARTIEST is aangegaan, bovendien aan PRODUCENT de additionele onherroepelijke exclusieve optie tot verlenging van de looptijd van de overeenkomst met opnieuw een periode van 18 (achttien) maanden waarbinnen PRODUCENT het Management van ARTIEST zal (doen) voeren, de Boekingen zal (doen) verzorgen, alsmede eventuele additionele Opnamen zal doen produceren. PRODUCENT zal ARTIEST uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de looptijd zoals genoemd in artikel 1.1 schriftelijk informeren over het effectueren van de optie op voorzetting van de Overeenkomst met een additionele looptijd van 18 (achttien) maanden conform dit artikel 1.7. Binnen de looptijd van de Overeenkomst zal PRODUCENT in goed onderling overleg met de ARTIEST bepalen of PRODUCENT verdere Opnamen met de ARTIEST zal doen produceren, of dit singles en/of albums betreffen en de tijdstippen van uitbrengen en de promotie hiervan. Wanneer PRODUCENT besluit tot het doen produceren van Opnamen eindigt de looptijd van de Overeenkomst nooit eerder dan negen (9) maanden na de commerciële release van de laatste single of het laatste Album.

 

ARTIEST niet finalist

 

1.8    In het geval ARTIEST niet het Programma wint en niet behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma, verleent ARTIEST bij deze naast de exclusieve optie genoemd in artikel 1.1 wanneer PRODUCENT deze exclusieve optie heeft uitgeoefend alsmede binnen de initiële duur van de aldaar genoemde periode tenminste voldoende Opnamen met de ARTIEST heeft geproduceerd voor twee (2) singles, bovendien aan PRODUCENT    de additioneleonherroepelijke exclusieve        optie tot  verlenging       van      de        looptijd           van      de overeenkomst met opnieuw een periode van 18 (achttien) maanden waarbinnen PRODUCENT het Management van ARTIEST zal (doen) voeren, de Boekingen zal (doen) verzorgen, alsmede eventuele additionele Opnamen zal doen produceren. PRODUCENT zal ARTIEST uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de looptijd zoals genoemd in artikel 1.1 schriftelijk informeren over het effectueren van de optie op voorzetting van de Overeenkomst met een additionele looptijd van 18 (achttien) maanden conform dit artikel 1.8. Binnen de looptijd van de Overeenkomst zal PRODUCENT in goed onderling overleg met de ARTIEST bepalen of PRODUCENT verdere Opnamen met de ARTIEST zal doen produceren, of dit singles en/of albums betreffen en de tijdstippen van uitbrengen en de promotie hiervan. Wanneer PRODUCENT besluit tot het doen produceren van Opnamen eindigt de looptijd van de Overeenkomst nooit eerder dan negen (9) maanden na de commerciële release van de laatste single of het laatste Album.

 

1.9      ARTIEST verklaart zich bereid om desgevraagd op eerste verzoek van PRODUCENT, wanneer door PRODUCENT een exclusieve optie als in dit artikel 1 bepaald wordt uitgeoefend, door PRODUCENT aan ARTIEST gepresenteerde aanvullende         overeenkomsten met     TVT A en/of  door PRODUCENT    geselecteerde derden op individuele onderdelen van de Samenwerking te ondertekenen. Deze aanvullende overeenkomsten zijn marktconform en geheel in overeenstemming met de in deze Overeenkomst overeengekomen voorwaarden.

 

1.10  PRODUCENT zal op basis van de onder artikel 1.3 door ARTIEST verschafte informatie voor zover nodig in overleg treden met ARTIEST ten einde in gezamenlijk overleg te bezien of de conflicterende verplichtingen gecleared kunnen worden. PRODUCENT zal vervolgens op basis van de uitkomst hiervan naar eigen inzicht vaststellen of verplichtingen van ARTIEST jegens derden er blijvend aan in de weg staan dat ARTIEST de exclusieve optie(s) verleent en bij uitoefening daarvan de Samenwerking in volle omvang aangaat. Mocht dit naar het oordeel van PRODUCENT het geval zijn dan zal PRODUCENT dit melden aan: Televisieproductiebedrijf en kan ARTIEST op grond hiervan van verdere deelname aan het Programma worden uitgesloten.

 

 

 1. Duur Overeenkomst

 

Algemeen

 

2.1    Deze Overeenkomst treedt in werking middels ondertekening van deze Overeenkomst en kent een minimale looptijd zoals uiteengezet in artikel 1.1, 2.2 t/m 2.4. De exacte duur van deze Overeenkomst varieert al naar gelang de optie(s) als bedoeld in artikel 1.6 en/of 1.7 en/of 1.8 door PRODUCENT al dan niet wordt (worden) uitgeoefend.

 

Winnende ARTIEST

2.2    In het geval ARTIEST het Programma wint, heeft de Overeenkomst een minimale looptijd van 3 (drie) jaar, een en ander conform het bepaalde in artikel 1.6.

 

Finalist ARTIEST (niet winnend)

2.3    In het geval ARTIEST niet het Programma wint, maar wel behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma heeft de Overeenkomst een minimale looptijd van 18 (achttien) maanden, een en ander conform het bepaalde in artikel 1.7.

 

ARTIEST niet-halve-finalist

2.4    In het ARTIEST niet het Programma wint en niet behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma, maar waarbij PRODUCENT haar eerste optie als bedoeld in artikel 1.8 heeft ingeroepen, heeft de Overeenkomst een minimale looptijd van 18 (achttien) maanden, een en ander conform het bepaalde in artikel 1.8.

 

 

 1. Einde Overeenkomst

 

3.1    Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat enige opzegging benodigd is door verloop van de tijd waarvoor deze is aangegaan conform het bepaalde in artikel 1.1, 1.6 tot en met 1.8 en artikel 2 (hierna te noemen: de “Einddatum”).

 

3.2    Indien ARTIEST op de Einddatum om welke niet aan PRODUCENT verwijtbare reden dan ook enig door PRODUCENT aan ARTIEST verstrekt voorschot, zoals bedoeld in artikel 10 van deze Overeenkomt, door verrekening met Exploitatie Inkomsten niet volledig heeft ingelopen, zal deze Overeenkomst automatisch met één (1) jaar worden verlengd tenzij ARTIEST het openstaande bedrag vóór de Einddatum aan PRODUCENT heeft terugbetaald.

 

3.3    Indien ARTIEST, na een aangetekend verstuurde schriftelijke sommatie door PRODUCENT, in gebreke blijft deze overeenkomst behoorlijk na te komen, waarbij ARTIEST een redelijke termijn van 10 (tien) werkdagen wordt geboden om te reageren en een gesignaleerd verzuim te herstellen, is PRODUCENT gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling deze Overeenkomst buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd eventuele andere rechten of vorderingen van PRODUCENT op ARTIEST of derden, daaronder mede begrepen het recht op schadevergoeding (waaronder maar niet beperkt tot vergoeding van directe en indirecte Kosten en gederfde inkomsten) en het recht om eventueel nog openstaande aan ARTIEST betaalde voorschotten terug te vorderen. Deze bepaling geldt ook vice versa in geval van verzuim van de zijde van PRODUCENT met dien verstande dat een verzuim zijdens PRODUCENT op één onderdeel van de Samenwerking (zoals Management, Boekingen, Muziekuitgave en Exploitatie van Opnamen) niet een beëindiging door ARTIEST van de gehele Samenwerking doch slechts van het onderdeel waarop het verzuim betrekking heeft rechtvaardigt.

 

3.4    Ingeval van overmacht aan de zijde van één van de Partijen zal de ene partij de andere partij per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort. Indien de overmachttoestand heeft voortgeduurd tot zes (6) maanden na de datering van de voorgenoemde kennisgeving zullen Partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling respectievelijk bepalingen. Bij gebreke van dergelijke overeenstemming binnen drie (3) maanden, kan elk der Partijen deze Overeenkomst per aangetekend schrijven aan de andere partij met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden beëindigen, zonder tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

 

3.5    Partijen hebben het recht om, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet, deze Overeenkomst tussentijds, zonder tussenkomst van een derde en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

(i)      de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel surseance van betaling aan haar wordt verleend;

(ii)    de wederpartij haar eigen faillissement (dan wel schuldsanering) aanvraagt, dan wel derden het faillissement (dan wel schuldsanering) van de wederpartij aanvragen, dan wel het faillissement (dan wel schuldsanering) van de wederpartij wordt uitgesproken;

(iii)   de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

 

3.6    Mocht ARTIEST onverhoopt voor de Einddatum zijn artistieke carrière beëindigen, dan wel de aard of stijl van zijn (muziek)werken en/of uitvoeringen wezenlijk veranderen zonder daarover vooraf uitvoerig overleg met en toestemming van PRODUCENT te hebben gehad, dan heeft PRODUCENT het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadeloosstelling aan ARTIEST gehouden te zijn, onverminderd alle andere aan PRODUCENT toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding (waaronder maar niet beperkt tot vergoeding van directe en indirecte Kosten en gederfde inkomsten) en het recht om eventueel nog openstaande aan ARTIEST betaalde voorschotten met onmiddellijke ingang terug te vorderen.

 

3.7    Het eindigen van deze Overeenkomst – op welke manier dan ook – laat onverlet dat reeds door ARTIEST aan PRODUCENT verleende of overgedragen (intellectuele eigendoms-)rechten voor de duur daarvan eigendom zijn en blijven van PRODUCENT, waarbij de onder deze Overeenkomst bepaalde betalingsverplichtingen van de zijde van PRODUCENT aan ARTIEST onverminderd van kracht blijven.

 

 

 1. Exclusieve Samenwerking, Management en Boekingen

 

4.1    Partijen zullen nadat door PRODUCENT één of meer van de aan haar door ARTIEST verleende exclusieve opties is uitgeoefend en in ieder geval als ARTIEST behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma samenwerken op het gebied van de Exploitatie, in de breedste zin van het woord, van alle rechten en van de Artistieke Uitbouw.

 

4.2    ARTIEST draagt de uitvoering van de activiteiten op het gebied van de Samenwerking, voor het Territorium, met uitsluiting van ieder ander waaronder zichzelf, op aan PRODUCENT, welke opdracht PRODUCENT aanvaardt.

 

4.3    ARTIEST erkent dat PRODUCENT in het kader van de optimale uitvoering van de Samenwerking en van deze Overeenkomst gerechtigd is op alle onderdelen van de Samenwerking door haar aan te wijzen zorgvuldig geselecteerde derden te betrekken waaronder, maar niet beperkt tot [naam platenmaatschappij, muziekuitgeverij en/of televisieproductiemaatschappij]. zulks geheel naar eigen inzicht.

 

4.4    PRODUCENT is gerechtigd zonder nadere toestemming van ARTIEST haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te (doen) dragen en/of in licentie te (doen) geven aan door haar zorgvuldig op expertise, gegoedheid en betrouwbaarheid geselecteerde derden en daartoe licentie-overeenkomsten en andere overeenkomsten te sluiten welke aan de optimale uitvoering van de Samenwerking en van deze Overeenkomst dienstig kunnen zijn, waarbij voor die derden ook rechtstreekse aanspraken jegens ARTIEST op door ARTIEST te leveren prestaties kunnen ontstaan.

 

4.5    De Samenwerking tussen PRODUCENT en ARTIEST is op elk gebied van de Samenwerking exclusief gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Het is ARTIEST verboden om ten behoeve van zichzelf enige activiteiten of handelingen te (doen) verrichten die gelijksoortig zijn aan of concurreren met of gelijken op de aard en strekking van de Samenwerking tussen Partijen en/of anderszins vallen onder het doel van de Samenwerking, meer in het bijzonder het (doen) uitoefenen van of betrokken zijn bij een onderneming of activiteit die onder gebruikmaking van onder meer de artiestennaam van ARTIEST concurreert met enige der activiteiten van PRODUCENT en de door PRODUCENT ingeschakelde derden in het kader van de Samenwerking zoals bepaald in deze Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het met derden vervaardigen en uitbrengen van Opnamen, het maken en uitgeven van Eigen Werken en het in het openbaar optreden als uitvoerend kunstenaar.

 

Management

4.6    Tenzij dit op basis van de op grond van artikel 1.3 door ARTIEST aan PRODUCENT verstrekte informatie voor een deel of de gehele duur van de Samenwerking niet mogelijk is en PRODUCENT geheel te haar discretie geoordeeld heeft dat dit verdere deelname van ARTIEST aan het Programma niet verhindert, verleent ARTIEST hierbij aan PRODUCENT, die deze hierbij aanvaardt, de opdracht om, voor de duur van deze Overeenkomst met uitsluiting van ieder ander, ARTIEST zelf hierin mede begrepen, naar beste kunnen het Management door PRODUCENT, of een door PRODUCENT aan te wijzen derde, te (doen) voeren en zodoende de zakelijke belangen van ARTIEST te doen behartigen met betrekking tot al zijn beroepsactiviteiten en talenten zoals als uitvoerend kunstenaar, presentator, auteur of in enige (andere) hoedanigheid van artistieke aard, de exploitatie van de bekendheid, naam en afbeelding van ARTIEST hierin steeds mede begrepen.

 

4.7    PRODUCENT wordt door ondertekening van deze Overeenkomst door ARTIEST volledig gevolmachtigd om met uitsluiting van ieder ander, ARTIEST zelf hierin begrepen, voor de duur van deze Overeenkomst op eigen naam of namens ARTIEST in verband met en ter uitvoering van de Samenwerking contacten te leggen en te onderhandelen met derden en met derden alle voorkomende overeenkomsten ten behoeve van de beroepsactiviteiten van ARTIEST aan te gaan. Alle overeenkomsten in verband met de beroepsactiviteiten van ARTIEST zullen steeds in overleg zijn met ARTIEST. ARTIEST zal zijn medewerking aan de uitvoeringen van overeenkomsten met derden niet op onredelijke gronden weigeren, maar heeft wel de mogelijkheid om met PRODUCENT in overleg te treden als een betreffende overeenkomst met derde(n) naar de mening van ARTIEST een onmogelijkheid tot nakoming door ARTIEST met zich meebrengt.

 

4.8    PRODUCENT zal ARTIEST voor het voeren van het Management geen extra managementvergoeding in rekening brengen. De door PRODUCENT aangewezen derde in rekening te brengen managementfee zal door PRODUCENT uit haar deel van de netto Exploitatie Inkomsten worden betaald. De onder meer in artikel 8 van de Overeenkomst verwoorde regeling ter zake de verdeling Kosten – gemaakt ter uitvoering van deze Overeenkomst – is overigens onverminderd van toepassing. Ter voorkoming van misverstanden wordt er hier nadrukkelijk vastgesteld dat indien de ARTIEST, na voorafgaande schriftelijke instemming van PRODUCENT, een eigen ‘personal assistant aanstelt zullen de kosten van een dergelijke personal assistant gedragen worden door de ARTIEST zelf. Een personal assistant zal zich nadrukkelijk niet bezig houden met het aangaan van overeenkomsten met derden.

 

Boekingen

4.9    Tenzij dit op basis van de op grond van artikel 1.3 door ARTIEST aan PRODUCENT verstrekte informatie voor een deel of de gehele duur van de Samenwerking niet mogelijk is en PRODUCENT geheel te haar discretie geoordeeld heeft dat dit verdere deelname van ARTIEST aan het Programma niet verhindert, verleent ARTIEST hierbij aan PRODUCENT, die deze hierbij aanvaardt, de opdracht om, voor de duur van deze Overeenkomst met uitsluiting van ieder ander, ARTIEST zelf hierin mede begrepen, een derde aan te wijzen die zelfstandig de organisatie van Boekingen voor optredens van ARTIEST ter hand zal nemen als diens boeker ten behoeve van het namens ARTIEST organiseren van Boekingen, een en ander op marktconforme voorwaarden.

 

4.10  De door de door PRODUCENT aan te wijzen boeker in rekening te brengen boekingsfee zal maximaal het percentage van de bruto gage bedragen als onder de definitie van Boekingen gespecificeerd. De onder meer in artikel 8 van de Overeenkomst verwoorde regeling ter zake de verdeling Kosten – gemaakt ter uitvoering van deze Overeenkomst – is overigens onverminderd van toepassing.

 

Label en titelexclusiviteit

4.11  PRODUCENT zal ten behoeve van de Samenwerking geheel naar eigen inzicht bepalen via welk label van welke muziekmaatschappij Opname(n) van ARTIEST zullen worden uitgebracht conform de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

4.12  Gedurende 10 (tien) jaar na de laatste commerciële release van een Opname of gedeelte daarvan tijdens de looptijd van deze Overeenkomst zal ARTIEST, behoudens de schriftelijke toestemming van PRODUCENT (welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden), de op de Opnamen vastgelegde uitvoeringen of gedeelten daarvan niet opnieuw uitvoeren ter vervaardiging en exploitatie van opnamen door hemzelf en/of voor derden, noch de vervaardiging en het exploiteren van zulke opnamen door derden toelaten.

 

 

 1. Muziekuitgave bij Eigen Werken van Artiest

 

5.1    Tenzij ARTIEST op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst vanwege met derde(n) gesloten (uitgave)overeenkomst(en) daartoe verhinderd is, zullen alle muziekuitgaverechten van de door PRODUCENT op te nemen en de reeds gemaakte Eigen Werken, die door ARTIEST onder eigen naam of onder welk pseudoniem dan ook als componist en/of tekstdichter geheel of gedeeltelijk zijn of zullen worden geschreven en/of gecomponeerd, voor het gehele Territorium worden ondergebracht bij een door PRODUCENT aan te wijzen muziekuitgeverij, zulks tegen ten tijde van de overdracht van muziekuitgaverechten gebruikelijke standaard voorwaarden van de muziekuitgeverij. Indien en voor zover bedoelde Eigen Werken in samenwerking met een derde tot stand kwamen, respectievelijk komen zal ARTIEST bevorderen dat die derde zo mogelijk deze muziekuitgaverechten eveneens onderbrengt bij genoemde muziekuitgeverij.

 

5.2    Zodra de in artikel 5.1 bedoelde verhindering om de rechten met betrekking tot de door PRODUCENT op te nemen en/of de reeds gemaakte Eigen Werken onder te brengen bij een door PRODUCENT aan te wijzen muziekuitgeverij komt te vervallen, zal ARTIEST dit aan PRODUCENT mededelen en op eerste verzoek van PRODUCENT uitvoering geven aan artikel 5.1. in ieder geval ten aanzien van vanaf dat moment te maken nieuwe Eigen Werken van ARTIEST en zoveel als mogelijk ten aanzien van op dat moment reeds bestaande Eigen Werken.

 

5.3    Indien en voor zover sprake is van Exploitatie van muziekuitgaverechten door een door PRODUCENT aangewezen muziekuitgeverij, is artikel 4.4 van overeenkomstige toepassing op het (doen) uitgeven van (muziek)werken. Om ieder misverstand te voorkomen, leggen partijen hierbij uitdrukkelijk vast dat het auteursaandeel van ARTIEST in de inkomsten uit Eigen Werken en het uitgeversaandeel van de door PRODUCENT aangewezen muziekuitgeverij met betrekking tot alle inkomsten uit bij die muziekuitgeverij ondergebrachte Eigen Werken niet zijn begrepen in de door Partijen te verdelen Exploitatie Inkomsten en derhalve geheel aan ARTIEST respectievelijk de muziekuitgeverij toekomen.

 

5.4    Indien ingevolge deze overeenkomst opgenomen Eigen Werken door enige licentienemer van PRODUCENT in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada worden uitgebracht, zal ARTIEST de daarvoor geldende vergoeding voor mechanische reproductierechten ontvangen. In een voorkomend geval echter, waarbij betreffende licentienemer een lagere (doch voor genoemde territoria niet ongebruikelijke) vergoeding voor mechanische reproductierechten wenst af te dragen en bij een niet-acceptatie van deze lagere vergoeding door ARTIEST een mogelijke release van Reproducties met uitvoeringen van ARTIEST in gevaar zou worden gebracht, verklaart ARTIEST hierbij uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat PRODUCENT dan wel enige licentienemer van PRODUCENT de alsdan te betalen additionele vergoeding voor mechanische reproductierechten in mindering zal brengen op al het hetgeen zij aan ARTIEST verschuldigd is of zal worden uit welken hoofde ook.

 

 

 1. Rechten en Exploitatie

 

6.1    Alle (intellectuele eigendoms-)rechten, van welke aard ook, die uit hoofde van (de uitvoering van) deze Overeenkomst ontstaan gedurende de duur van deze Overeenkomst, vallen PRODUCENT exclusief en in onverdeelde        eigendom        toe.      PRODUCENT dan     wel haar         licentienemer(s) of rechtverkrijgende(n) wordt masterowner van alle onder deze Overeenkomst gemaakte Opnamen.

 

6.2    PRODUCENT verkrijgt van ARTIEST een exclusieve optie om de (intellectuele eigendoms-)rechten, van welke aard ook, waaronder maar niet beperkt tot naburige rechten en auteursrechten, die ARTIEST ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst heeft op uitvoeringen en/of bestaande Opname(n) daarvan en op daarin belichaamde Eigen Werken, te verwerven tegen nader overeen te komen condities.

 

6.3    ARTIEST draagt bij deze aan PRODUCENT de (intellectuele eigendoms-)rechten, van welke aard ook, waaronder maar niet beperkt tot naburige rechten, die ARTIEST gedurende de duur van deze Overeenkomst zal verkrijgen op toekomstige uitvoeringen en/of Opname(n), onverkort en zonder enig voorbehoud reeds nu en voor alsdan over, welke overdracht van rechten door PRODUCENT reeds nu en voor alsdan wordt en zal worden aanvaard.

 

6.4    ARTIEST zal bij aanvang van deze Overeenkomst melding maken van alle bestaande Opnamen van zijn uitvoeringen als bedoeld in artikel 6.2.

 

6.5    ARTIEST is jegens PRODUCENT gehouden ter bevestiging van alle in artikel 6 van deze Overeenkomst bedoelde overdrachten onverkort en zonder enig voorbehoud, mee te werken aan alle formaliteiten die eventueel benodigd zijn voor de overdracht van deze rechten aan PRODUCENT, bijvoorbeeld door het ondertekenen van daartoe bestemde aanvullende akten en/of overeenkomsten.

 

6.6    Indien ARTIEST bij het maken van een Opname gebruik wil maken van een fragment, sample, opname en/of (muziek)werk van derden waarop (intellectuele eigendoms-) rechten rusten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten, dient ARTIEST PRODUCENT voorafgaand aan dit gebruik schriftelijk op de hoogte te stellen van het gebruik en de afkomst/herkomst van genoemd(e) fragment, sample, opname en/of (muziek)werk, teneinde PRODUCENT in staat te stellen toestemming te verkrijgen van de betreffende rechthebbende(n) en zo nodig daarvoor een gebruiksvergoeding overeen te komen. Het is ARTIEST niet toegestaan genoemd fragment, sample, opname en/of (muziek)werk te (doen) gebruiken voordat de beoogde toestemming is gegeven. Genoemde gebruiksvergoeding wordt als Kosten in de zin van deze Overeenkomst aangemerkt.

 

6.7    Met betrekking tot de in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 bedoelde bestaande en toekomstige Opname(n), is (zijn) PRODUCENT of haar licentienemer(s) of rechtverkrijgende(n) aan te merken als fonogrammenproducent in de zin van de Wet op de naburige rechten en mitsdien als zodanig aan te merken als rechthebbende bij SENA alsmede, indien van toepassing, deelgerechtigde bij een andere (buitenlandse) collectieve beheersorganisatie.

 

6.8    Met betrekking tot de te exploiteren uitvoeringen en/of Opname(n) zullen Partijen zich als volgt aanmelden bij SENA alsmede, indien van toepassing, een andere (buitenlandse) collectieve beheersorganisatie: 1) PRODUCENT zal zich als fonogrammenproducent aanmelden en 2) ARTIEST zal zich als uitvoerend kunstenaar aanmelden.

 

6.9    Van de hierboven verrichte of nog te verrichten overdracht van naburige rechten maken geen deel uit, de voor ARTIEST in zijn hoedanigheid van uitvoerende kunstenaar toekomende rechten en/of vergoedingsaanspraken ter zake waarvan de uitoefening door de Wet op de naburige rechten exclusief is opgedragen aan een collectieve organisatie, zoals SENA en de collectieve rechtenorganisaties die zich bezighouden met de inning en repartitie van de zogenaamde leenrecht- en thuiskopievergoeding. Het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2 en 6.3 van deze Overeenkomst is daarop derhalve niet van toepassing en ARTIEST ontvangt en behoudt de betreffende rechten en aanspraken. Om ieder misverstand te voorkomen, leggen Partijen hierbij uitdrukkelijk vast dat de onder meer door SENA aan PRODUCENT (of de door PRODUCENT aangewezen fonogrammenproducent) respectievelijk ARTIEST vanwege de immateriële openbaarmaking van Opnamen te betalen gelden niet zijn begrepen in de door Partijen te verdelen Exploitatie Inkomsten en aan ieder der Partijen zelf rechtstreeks toekomen.

 

6.10  De     eventuele   uit     de      artiestenna(a)m(en),     logo’ s        en  schrijfwijze(n) voortvloeiende          (intellectuele eigendoms-) rechten op onderscheidingstekens van ARTIEST, waaronder maar niet beperkt tot handelsnamen, merken of modellen, komen PRODUCENT gedurende de duur van deze Overeenkomst exclusief en in onverdeelde eigendom toe. Na beëindiging van deze Overeenkomst worden de in de vorige zin bedoelde (intellectuele eigendoms-) rechten door PRODUCENT overgedragen (tegen kostprijs) aan ARTIEST, onder de voorwaarde dat PRODUCENT het non-exclusieve gebruiksrecht verkrijgt in het kader van de (verdere) Exploitatie. Uitsluitend PRODUCENT is gerechtigd tot het (doen) registreren van merken, modellen en/of domeinnamen met betrekking tot de artiestenna(a)m(en). Kosten van genoemde registraties alsmede de (juridische of administratieve) instandhouding daarvan, worden als Kosten in de zin van deze Overeenkomst aangemerkt.

 

6.11  Ten   behoeve     van    de      Exploitatie, waaronder  tevens begrepen Merchandising,  van alle rechten voortvloeiende uit deze Overeenkomst, staat ARTIEST PRODUCENT en eventueel bij de Samenwerking betrokken derden toe dat PRODUCENT en genoemde derden voor de duur van deze Overeenkomst exclusief gebruik maken van het portret, de portretrechten en de imagerechten van ARTIEST. Onder portretrechten en imagerechten wordt in dit verband verstaan alle rechten betreffende het gebruik van specifieke kenmerken betreffende of samenhangende met de persoon van ARTIEST, waaronder maar niet beperkt tot zijn (artiesten-)na(a)m(en), portret, stem, persona, schrijfwijze(n), logo’s, kenmerken, uitspraken/kreten en biografische bijzonderheden. Na beëindiging van deze Overeenkomst heeft PRODUCENT het non-exclusieve recht daartoe in het kader van de Exploitatie.

 

6.12  Tenzij uitdrukkelijk anders in deze Overeenkomst bepaald, geldt de verlening of overdracht van (intellectuele eigendoms-)rechten aan PRODUCENT onder deze Overeenkomst steeds voor de duur van de betrokken (intellectuele eigendoms-)rechten, onbeperkt, exclusief en wereldwijd; dit geldt onverkort en evenzeer voor de daaruit mogelijk voorvloeiende betalingsverplichtingen van PRODUCENT aan ARTIEST uit hoofde van de Exploitatie.

 

6.13  ARTIEST erkent dat door de overdracht van rechten ingevolge dit artikel 6, PRODUCENT het recht heeft om alle handhavingsmiddelen te benutten en/of door derden te doen benutten om voor zichzelf en/of namens ARTIEST op te treden tegen inbreuken op enig recht van ARTIEST op de Opnamen of op andere uitvoeringen van ARTIEST van in het kader van deze overeenkomst opgenomen Werken. ARTIEST erkent tevens dat PRODUCENT hierdoor tevens de bevoegdheid heeft om voor zichzelf en/of namens ARTIEST schadevergoeding en winstafdracht te vorderen, en alle overige nevenvorderingen in te stellen die naar het oordeel van PRODUCENT nodig zijn voor het handhaven van de betreffende rechten. Voor zover vereist verleent ARTIEST door ondertekening van deze overeenkomst PRODUCENT een onherroepelijke volmacht om de hier bedoelde rechten uit te oefenen. PRODUCENT zal ARTIEST informeren over handhavingsmaatregelen die zij verricht op grond van dit artikel.

 

6.14  ARTIEST is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRODUCENT, welke PRODUCENT naar eigen inzicht mag geven of weigeren, niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan derden over te (doen) dragen en/of aan derden in licentie te (doen) geven.

 

6.15  Partijen zullen elkaar alle medewerking verlenen en alle informatie, inlichtingen, gegevens en documentatie verstrekken in verband met de transparante uitvoering van deze Overeenkomst.

 

 

 1. Garanties en vrijwaring Artiest

 

7.1    ARTIEST verbindt zich tegenover PRODUCENT om alle verplichtingen, welke voortvloeien uit deze Overeenkomst, evenals uit alle overeenkomsten die voortvloeien uit deze Overeenkomst, steeds naar behoren en beste kunnen na te komen, waaronder mede wordt verstaan het in goede lichamelijke en geestelijke conditie tijdig aanwezig zijn op alle afspraken welke ten behoeve van ARTIEST zijn gemaakt, behoudens in geval van overmacht door een oorzaak welke niet aan ARTIEST valt toe te rekenen.

 

7.2    ARTIEST verklaart en garandeert hierbij dat hij op geen enkele wijze gehinderd is deze Overeenkomst na te komen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven bij ondertekening van deze Overeenkomst conform de in artikel 1.3 opgenomen informatieplicht.

 

7.3    ARTIEST garandeert over de volledige (intellectuele eigendoms-)rechten te beschikken die hij bij deze Overeenkomst (bij voorbaat) overdraagt of verleent, uitgezonderd indien en voor zover het bestaan van contractuele verplichtingen tot overdracht van rechten op (toekomstige) Eigen Werken dit verhindert (als bedoeld in artikel 5.1). Het onbezwaarde en ongehinderde gebruik van onder meer maar niet beperkt tot de auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, artiestennaam, biografische bijzonderheden en al het overige door ARTIEST aan PRODUCENT ter beschikking gestelde materiaal wordt door ARTIEST gegarandeerd.

 

7.4    ARTIEST verklaart en garandeert hierbij dat de uitvoeringen die de Opname(n) bevatten, met inbegrip van eventueel gebruikte fragmenten en/of samples, alsmede door hem ingebrachte en nog in te brengen Eigen Werken oorspronkelijk zijn en niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden en/of op geen enkele wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en/of op geen enkele wijze inbreuk maken op enig recht van derden.

 

7.5    ARTIEST garandeert dat geen van de door ARTIEST als onder deze Overeenkomst uit te voeren of uitgevoerde Eigen Werken en (muziek)werken door ARTIEST eerder is uitgevoerd ten behoeve van het vervaardigen van opnamen door derden.

 

7.6    ARTIEST garandeert dat hij voor zover van toepassing volledig instaat voor de door hem bij de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot artiesten, zangers, zangeressen, (sessie) muzikanten en (geluids-)technici, en vrijwaart PRODUCENT tegen iedere aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende schade, van welke aard ook, met inbegrip van kosten van rechtsbijstand, als gevolg van de inschakeling van genoemde derden.

 

7.7    ARTIEST vrijwaart PRODUCENT tegen iedere aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende schade, van welke aard ook, met inbegrip van kosten van rechtsbijstand, als gevolg van Exploitatie door PRODUCENT en/of (sub)licentienemers van de (intellectuele eigendoms-)rechten en/of door ARTIEST ingebrachte en nog in te brengen Eigen Werken en Opname(n) en de daarop rustende aan PRODUCENT overgedragen en nog over te dragen (intellectuele eigendoms-)rechten.

 

 

 1. Inkomsten en Kosten

 

8.1    Partijen komen overeen om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alle netto Exploitatie Inkomsten, zijnde alle Exploitatie Inkomsten na aftrek van Kosten, te delen. Partijen erkennen dat het financiële risico ter zake van de Exploitatie geheel wordt gedragen door of namens PRODUCENT en dat PRODUCENT, al dan niet rechtstreeks, alle in het kader van de Samenwerking te maken Kosten en te betalen voorschotten voorfinanciert. Onder Kosten valt tevens overhead van PRODUCENT.

 

8.2    Uit de Exploitatie Inkomsten worden steeds eerst alle Kosten waaronder ook overhead van PRODUCENT betaald alvorens tot verdeling tussen ARTIEST en PRODUCENT over te gaan. Partijen stellen het percentage dat PRODUCENT berekent in verband met haar overhead vast op een percentage van 10% (tien procent) van de Exploitatie Inkomsten voor verdeling na aftrek van overige Kosten.

 

8.3    Alle netto Exploitatie Inkomsten zullen door Partijen als volgt worden verdeeld:

–     ARTIEST: 50% (vijftig procent)

–     PRODUCENT: 50% (vijftig procent)

Met de navolgende uitzondering:

met betrekking tot de netto Exploitatie Inkomsten voortvloeiende uit Sponsoring geldt gedurende de eerste 12 (twaalf maanden) na de uitzending van de laatste aflevering van het Programma als uitzondering op het voorgaande de volgende verdeling:

 • ARTIEST: 20% (twintig procent)
 • PRODUCENT: 80% (tachtig procent)

en na die periode geldt de volgende verdeling ter zake van de netto Exploitatie Inkomsten voortvloeiende uit Sponsoring:

 • ARTIEST: 50% (vijftig procent)
 • PRODUCENT: 50% (vijftig procent)

 

Onder netto Exploitatie Inkomsten wordt in deze Overeenkomst verstaan alle bruto Exploitatie Inkomsten uit welke hoofde dan ook uit hoofde van de Exploitatie en de Samenwerking, na aftrek van alle Kosten. Bruto Exploitatie Inkomsten zijn onder meer:

(a)     Alle inkomsten die voortvloeien uit de Exploitatie van (beeld en/of geluids en/of data)dragers dan wel alle andere online en/of digitale (beeld en/of geluids en/of data)dragers en daarmee samenhangende distributiemethodes, waaronder draadloze distributie, van ARTIEST die zijn gerealiseerd tijdens de looptijd van deze Overeenkomst dan wel na afloop hiervan voortvloeien uit deze Overeenkomst en/of tijdens de looptijd van deze Overeenkomst met derden gesloten overeenkomsten;

(b)     Alle inkomsten die voortvloeien uit de Exploitatie van uitvoeringen en Opnamen van ARTIEST;

(c)     Alle  inkomsten  die    voortvloeien        uit     promotionele   activiteiten,     inkomsten       uit        reclame, Sponsoring en Merchandising en endorsement daaronder begrepen, van ARTIEST die zijn gerealiseerd tijdens de looptijd van deze Overeenkomst dan wel na afloop hiervan voortvloeien uit deze Overeenkomst en/of tijdens de looptijd van deze Overeenkomst met derden gesloten overeenkomsten;

(d)     Alle inkomsten die voortvloeien uit de Exploitatie van de uitvoeringen van ARTIEST en/of uit licenties die PRODUCENT tijdens de looptijd van deze Overeenkomst met derden heeft gesloten;

(e)     Alle inkomsten die voortvloeien uit Boekingen van ARTIEST gerealiseerd tijdens de looptijd van deze Overeenkomst dan wel die voortvloeien uit deze Overeenkomst en op basis waarvan optredens van ARTIEST plaatsvinden tijdens of na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst. ARTIEST ontvangt: € 450,– (vierhonderd en vijftig Euro) bruto voorschot per commerciële boeking. Dit voorschot is verrekenbaar met het aandeel van ARTIEST in de netto Exploitatie Inkomsten, maar niet-terugvorderbaar;

(f)     Voor promotionele optredens (waaronder radio/ TV/ retail/ sponsorevenementen) ontvangt ARTIEST een nader te bepalen onkostenvergoeding. Hieronder vallen mede de zogenaamde “live concerts” die plaats vinden gedurende de periode dat het Programma wordt uitgezonden.

 

8.4    ARTIEST en PRODUCENT komen overeen dat, tenzij uitdrukkelijk anders in deze Overeenkomst bepaald, door PRODUCENT ingeschakelde derden aan één der Partijen in rekening gebrachte kosten als Kosten in de zin van deze Overeenkomst zullen worden aangemerkt. Kosten van welke aard dan ook welke door derden worden gedragen en die door deze derden niet aan één der Partijen in rekening worden gebracht ter betaling, vergoeding of verrekening door één der Partijen zullen niet als Kosten worden aangemerkt.

 

8.5    ARTIEST en PRODUCENT komen voorts overeen dat uitsluitend PRODUCENT gedurende de looptijd van deze Overeenkomst gerechtigd is om namens ARTIEST alle Exploitatie Inkomsten, van welke aard ook, te innen dan wel door derden te doen innen.

 

8.6    Na beëindiging van deze Overeenkomst blijft ARTIEST gedurende een periode van negen (9) maanden gerechtigd tot 50% (vijftig procent) van de Netto-Inkomsten uit Exploitatie van de onder deze Overeenkomst vervaardigde master(s). Voor elke verlenging van deze Overeenkomst met ten minste één (1) jaar, komen daar drie (3) maanden per verlengd jaar bij tot een maximum van 24 (vierentwintig) maanden totaal.

 

8.7    Na afloop van de in artikel 8.6 bepaalde termijn is ARTIEST gerechtigd tot een basisroyalty van 20% (twintig percent) (met de in de branche gebruikelijke kortingen daarop bij compilaties en andere dan full price exploitatie en configuraties en aanpassingen in geval van rechtstreekse verkoop aan de consument) over de netto gefactureerde waarde ter zake van de exploitatie door PRODUCENT van de onder deze Overeenkomst vervaardigde master(s).

 

8.8    Na beëindiging van deze Overeenkomst zal ARTIEST gedurende een periode van negen (9) maanden 20% (twintig procent) van zijn inkomsten die niet voortvloeien uit deze Overeenkomst aan PRODUCENT verschuldigd zijn, indien het activiteiten betreffen die gerelateerd zijn aan en/of vergelijkbaar zijn met deze Samenwerking. Voor elke verlenging van deze Overeenkomst met ten minste één (1) jaar, komen daar drie (3) maanden per verlengd jaar bij tot een maximum van 24 (vierentwintig) maanden totaal.

 

8.9    Indien ARTIEST is jegens PRODUCENT ter zake van de verplichting die voortvloeit uit artikel 8.8 gehouden tot afrekening conform het bepaalde in artikel 9 dat mutatis mutandis in deze van toepassing is. Indien bij het einde van deze Overeenkomst de netto Exploitatie Inkomsten negatief zijn, vervalt deze betalingsverplichting voor ARTIEST. Indien de verplichting die voortvloeit uit artikel 8.8 naar het objectieve oordeel van ARTIEST onredelijk bezwarend is in de zin dat het de voortzetting van de verdere Artistieke Uitbouw onmogelijk maakt zullen ARTIEST en PRODUCENT hierover nader overleg hebben en indien zulks overleg niet tot een oplossing leidt zullen partijen mediation betrachten.

 

 

 1. Afrekening

 

9.1    ARTIEST ontvangt van PRODUCENT eenmaal per kalenderhalfjaar een afrekening van de met de Exploitatie en de Samenwerking behaalde netto Exploitatie Inkomsten in het voorafgaande kalenderhalfjaar. Deze gespecificeerde afrekening wordt door PRODUCENT steeds binnen vier (4) weken na afloop van het voorafgaande kalenderhalfjaar aan ARTIEST voldaan. De afrekeningen zullen telkens desgevraagd in een persoonlijke bijeenkomst worden toegelicht door of namens PRODUCENT.

 

9.2    PRODUCENT zal ter zake van de Exploitatie Inkomsten een deugdelijke (financiële) administratie verzorgen. ARTIEST heeft eens per jaar het recht deze administratie op eigen kosten door een registeraccountant te laten controleren, met inachtneming van een aanzeggingstermijn van tenminste 14 (veertien) werkdagen. Indien de controle een discrepantie uitwijst ten nadele van ARTIEST is PRODUCENT verplicht jegens ARTIEST om het geconstateerde verschil terstond aan ARTIEST over te maken. Een en ander laat onverlet dat ARTIEST volledig verantwoordelijk blijft voor zijn eigen boekhouding en fiscaliteit, welke boekhouding hij zelfstandig en/of met behulp van een door hem aan te wijzen accountant dient te voeren.

 

9.3    De juistheid van door PRODUCENT aan ARTIEST gedane afrekeningen kan niet meer worden betwist na verloop van drie (3) kalenderjaren na aanvang van het kalenderhalfjaar waarover de betreffende afrekeningen plaats hebben gehad.

 

 

 1. Voorschot en verrekening

 

10.1  PRODUCENT en ARTIEST zullen in overleg treden om te kunnen vaststellen of, en zo ja tot welk bedrag PRODUCENT aan ARTIEST een met het aandeel van ARTIEST in de netto Exploitatie Inkomsten verrekenbaar, doch niet terugvorderbaar voorschot op het aandeel van ARTIEST uit de netto Exploitatie Inkomsten zal doen toekomen. Bij een verschil van mening hieromtrent is de eindbeslissing van PRODUCENT bindend.

 

10.2  Het staat PRODUCENT ten alle tijden vrij aan ARTIEST betaalde voorschot(ten) geheel of gedeeltelijk te verrekenen met het aandeel van ARTIEST in de netto Exploitatie Inkomsten en meer in het algemeen om aan ARTIEST te betalen bedragen te verrekenen met alle gelden, van welke aard ook, die ARTIEST aan PRODUCENT verschuldigd is onder deze Overeenkomst.

 

10.3  PRODUCENT houdt een administratie bij van zowel de betaling als de verrekening van aan ARTIEST betaalde voorschotten als bedoeld in deze Overeenkomst zodat te allen tijde voor Partijen inzichtelijk is of en zo ja tot welk bedrag betaalde voorschotten nog niet verrekend zijn met netto Exploitatie Inkomsten.

 

 

 1. Live Concerts

 

11.1  ARTIEST verplicht zich, ook als PRODUCENT de in deze Overeenkomst aan PRODUCENT verleende exclusieve optie niet uitoefent en/of ARTIEST niet behoort tot de vier (4) laatste deelnemers van het Programma, jegens PRODUCENT gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na afloop van de eerst uitzending van de laatste aflevering van het Programma exclusief beschikbaar te houden voor deelname aan en optreden bij door PRODUCENT of een door PRODUCENT aangewezen derde te organiseren live concerts met andere deelnemers aan het Programma tegen een marktconform honorarium, inclusief deelname aan alle in het kader van die optredens bij te wonen repetities. In dat kader zullen artikel 6 en 7 van deze Overeenkomst voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. Partijen zullen eventueel ter zake van de in dit artikel 11.1 bedoelde live concerts een aanvullende overeenkomst sluiten.

 

11.2  Optredens van ARTIEST in het kader van dit artikel 11.1 vallen buiten het kader van de in artikel 4.9 en 4.10 genoemde boekingen.

 

 

 1. Geen arbeidsovereenkomst, fiscale vrijwaring en VAR verklaring, aansprakelijkheid en verzekering

 

Geen arbeidsovereenkomst

12.1  Partijen beogen met het aangaan van deze Overeenkomst uitdrukkelijk niet het aangaan van een arbeidsovereenkomst. De relatie tussen PRODUCENT en ARTIEST kan onder geen enkel beding worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in Boek 7, titel 10 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.Fiscale vrijwaring en VAR verklaring

 

12.2  ARTIEST dient zelf zorg te dragen, en is volledig en als enige verantwoordelijk, voor de juiste fiscale en sociale verzekeringsrechtelijke behandeling van de Exploitatie Inkomsten die ARTIEST ontvangt bij de uitvoering van deze Overeenkomst.

 

12.3  ARTIEST vrijwaart PRODUCENT en zal PRODUCENT – op eerste verzoek daartoe – volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna te noemen “UWV”) op PRODUCENT ter zake van belastingen, sociale verzekeringspremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), kosten, opgelegde boetes en rente indien door de Belastingdienst en/of het UWV wordt geoordeeld, anders dan de uitdrukkelijke bedoeling van partijen is, tot aanwezigheid van een al dan niet fictieve dienstbetrekking tussen PRODUCENT en ARTIEST.

 

12.4  In het geval dat de relatie tussen PRODUCENT en ARTIEST zoals neergelegd in deze Overeenkomst, anders dan de uitdrukkelijke bedoeling van partijen is, door de Belastingdienst en/of het UWV wordt geacht een fictieve dienstbetrekking te zijn, en wanneer PRODUCENT als gevolg daarvan, verplicht kan worden loonbelasting en sociale premies en/of premies werknemersverzekeringen te betalen, kan PRODUCENT zulke belastingen en/of premies inhouden op bedragen die zij aan ARTIEST uit welke hoofde dan ook verschuldigd is.

 

12.5  Indien de relatie tussen PRODUCENT en ARTIEST wordt aangemerkt als fictieve dienstbetrekking zoals bedoeld in de fiscale en/of sociale wetgeving, verklaren partijen hierbij uitdrukkelijk dat de relatie tussen PRODUCENT en ARTIEST onder geen enkel beding kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in Boek 7, titel 10 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

 

12.6  In de gevallen als bedoeld in artikel 12.2 t/m 12.4 zullen PRODUCENT en ARTIEST elkaar onmiddellijk alle informatie verstrekken verband houdende met en onderliggend aan de vorderingen van de Belastingdienst en/of het UWV. PRODUCENT zal ARTIEST de gelegenheid geven om beslissingen van de Belastingdienst en/of het UWV zoals bedoeld in artikel 12.2 t/m 12.4 van deze Overeenkomst te betwisten.

 

12.7  ARTIEST is verplicht een kopie te overhandigen aan PRODUCENT van de zelfstandigheidsverklaring (Verklaring Arbeidsrelatie oftewel VAR verklaring) die is afgegeven door de Belastingdienst voor het type activiteit dat ARTIEST op basis van deze Opdrachtovereenkomst gaat verrichten. ARTIEST is verplicht PRODUCENT schriftelijk te informeren zodra de feiten en omstandigheden op basis waarvan de zelfstandigheidsverklaring is afgegeven, wijzigen.

 

12.8  Als ARTIEST niet een VAR Winst uit Onderneming of VAR directeur-grootaandeelhouder kan overleggen, maar enkel een VAR Resultaat uit Overige Werkzaamheden, zal PRODUCENT gerechtigd zijn het werkgeversdeel van de sociale verzekeringspremies in rekening te brengen bij ARTIEST als Kosten in afwachting van een definitief oordeel van de Belastingdienst en of het UWV of dergelijke premies daadwerkelijk in verband met de activiteiten volgend uit de Samenwerking verschuldigd zijn. Het initiatief voor het vragen van een dergelijk oordeel ligt bij ARTIEST in overleg met PRODUCENT.

 

Aansprakelijkheid en verzekering

12.9. ARTIEST is jegens PRODUCENT aansprakelijk voor de door PRODUCENT geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door ARTIEST.

 

12.10. PRODUCENT is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door of vanwege ARTIEST tijdens of als gevolg van de ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.

 

12.11. ARTIEST vrijwaart PRODUCENT en zal PRODUCENT volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen op PRODUCENT in verband met de uitvoering van deze Opdrachtovereenkomst. ARTIEST sluit ten behoeve van zichzelf een afdoende aansprakelijkheidsverzekering af ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door uitvoering van deze Opdrachtovereenkomst.

 

 

 1. Geheimhouding en eigendommen

 

13.1  ARTIEST verbindt zich zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alsook nadat deze Overeen- komst op welke reden dan ook en op welke wijze dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan wie dan ook enige kennis of gegevens te openbaren met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst, de financiën, werkwijze en andere zaken van PRODUCENT of met PRODUCENT gelieerde ondernemingen, die ARTIEST bekend zijn geworden tijdens of als gevolg van deze Overeenkomst ten aanzien waarvan hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

 

13.2  ARTIEST verbindt zich om op geen enkele wijze de naam van PRODUCENT en/of aan PRODUCENT gelieerde ondernemingen, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

13.3  ARTIEST zal zich zowel tijdens als na afloop van deze Overeenkomst onthouden van handelingen, uitlatingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam en faam van PRODUCENT en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of door haar ter uitvoering van de Samenwerking ingeschakelde derden op enigerlei wijze in diskrediet zouden kunnen worden gebracht of aan deze schade zou kunnen worden toegebracht.

 

13.4  Alle zaken en gegevensdragers, daaronder begrepen schriftelijke stukken en fotokopieën daarvan die toebehoren aan PRODUCENT, die ARTIEST tijdens de duur van deze Overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van PRODUCENT. ARTIEST is gehouden deze zaken aan PRODUCENT ter beschikking te stellen op de dag waarop deze Overeenkomst eindigt, of zoveel eerder als PRODUCENT zulks verlangt.

 

13.5  In geval van aantoonbare overtreding van het bepaalde in dit artikel 13 verbeurt ARTIEST een direct opeisbare boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) en € 2.500,00 (zegge tweeduizend vijfhonderd) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet nakoming, maar laat onverminderd het recht van PRODUCENT om nakoming van deze Overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van PRODUCENT tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

 

 1. Algemeen

 

14.1  Adreswijzigingen zullen onverwijld door Partijen aan elkaar worden doorgegeven. Door toezending van de afrekeningen in de zin van artikel 9 van deze Overeenkomsten op het hierboven genoemde adres en door betaling van enig bedrag op het hierboven bankrekeningnummer is voldoet PRODUCENT aan haar verplichtingen en is zij jegens ARTIEST en voor zover er van een groep sprake is jegens de individuele leden van de groep finaal gekweten. Betalingen bevrijden PRODUCENT van haar betalingsverplichtingen jegens ARTIEST en voor zover er van een groep sprake is jegens ieder individueel groepslid, ook jegens een vertrekkend c.q. vertrokken groepslid.

 

14.2  Indien PRODUCENT ingevolge deze Overeenkomst gehouden is tot verrichten van een bepaalde handeling of het nemen van een besluit binnen een bepaalde termijn of voor een bepaalde datum en PRODUCENT nalaat deze handeling te verrichten of het besluit te nemen c.q. de ARTIEST daarvan in kennis te stellen, verplicht ARTIEST zich om PRODUCENT hiervan onmiddellijk na constatering van dergelijk nalaten schriftelijk te informeren. PRODUCENT zal in een voorkomend geval een redelijke termijn worden gelaten waarbinnen zij alsnog in de gelegenheid zal zijn om de betreffende handeling te verrichten of het besluit te nemen.

 

14.3  Partijen beogen met het aangaan van deze Overeenkomst uitdrukkelijk niet de oprichting van enige personenvennootschap zoals, maar niet beperkt tot de maatschap dan wel de vennootschap onder firma, noch de oprichting van een rechtspersoon dan wel een andere voor het vennootschapsrecht relevante entiteit.

14.4  Geen aanpassing, wijziging van of toevoeging aan deze Overeenkomst zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk vastgelegd en ondertekend is door Partijen. Aan de in deze Overeenkomst bij artikelen opgenomen tussenkopjes kunnen geen rechten ontleend worden. De inhoud van de artikelen van deze Overeenkomst prevaleren bij eventuele conflicten steeds boven de inhoud van eventuele Bijlagen, Aanhangsels en Addenda.

 

14.5  De nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Ingeval een van de bepalingen van deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, zullen Partijen in redelijk overleg een vervangende bepaling overeenkomen die aansluit bij de tekst en strekking van deze Overeenkomst.

 

14.6  Deze overeenkomst is, na mondelinge toelichting daarop persoonlijk namens PRODUCENT, aan ARTIEST (in tweevoud) overhandigd. ARTIEST verklaart uitvoerig te zijn voorgelicht over de inhoud van deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen die voor ARTIEST hieruit voortvloeien bij uitoefening door PRODUCENT van de aan PRODUCENT door ARTIEST verleende exclusieve optie(s). Daarbij is ARTIEST er op gewezen dat het verstandig is juridisch advies in te winnen alvorens deze Overeenkomst voor akkoord te tekenen. Eerst nadien heeft ARTIEST deze Overeenkomst ondertekend aan PRODUCENT geretourneerd.

 

 

 1. Rechtskeuze en Forumkeuze

 

15.1  Het Nederlands recht is op deze Overeenkomst, alsmede op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomst, van toepassing.

 

15.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter in Amsterdam worden onderworpen nadat door partijen te goeder trouw mediation is betracht.

 

 

 1. Definities

 

In deze Overeenkomst wordt onder de navolgende definities verstaan:

 • Album: een verzameling van Opnamen bestaande uit tenminste 10 (tien) titels en een speelduur van tenminste 45 (vijfenveertig) minuten;
 • Artwork: alle (foto)grafische ontwerpen, van welke aard ook, vervaardigd met het doel om en/of geschikt voor gebruik in het kader van al dan niet verkoopbevorderende uitingen, van welke aard ook, waaronder maar niet beperkt tot uitingen in dag- en nieuwsbladen, en op radio, televisie, (internet) websites en mobiele dragers, op flyers, inlay- cards, hoezen, boxen en verpakkingsmaterialen.
 • Boekingen: de dienstverlening – eventueel door derden – ten behoeve van ARTIEST, inhoudende het naar het beste vermogen bevorderen, bemiddelen en aangaan van overeenkomsten in verband met optredens en alle overige publieke en/of media en/of promotie optredens van ARTIEST, waar ook ter wereld, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Voor de boekingen zal door de partij die deze dienstverlening verschaft een boekingsfee ad maximaal 20% van de bruto gage in rekening mogen worden gebracht welke boekingsfee onder Kosten zal worden gerekend.
 • Eigen Werk: een (muziek)werk, al dan niet met tekst, dat geheel of gedeeltelijk, al dan niet in samenwerking met derden, door ARTIEST is gemaakt en/of nog door ARTIEST zal worden gemaakt.
 • Exploitatie: elk gebruik van (intellectuele eigendoms-)rechten, van welke aard ook, waaronder maar niet beperkt tot het (doen) gebruiken van de (artiesten)na(a)m(en) van ARTIEST, zijn portret, stem, persona, onderscheidingstekens, beeld- en/of woordmerken, domeinnamen, handelsnamen, handtekeningen, logo’ s, Artwork, Merchandising, Sponsoring, endorsement, reclame, promotie, Eigen Werken, Titels, Tracks, Opname(n) en/of bewerkingen daarvan, meer in het bijzonder het (doen) verveelvoudigen, (doen) openbaarmaken, (doen) vervaardigen, (doen) verspreiden, (doen) verkopen, (doen) verhuren, in het verkeer (doen) brengen of (doen) aanbieden, in voorraad (doen) hebben, ten gehore (doen) brengen of enige andere wijze van openbaarmaking of verspreiding, evenals het (doen) uitzenden en (doen) heruitzenden daarvan, via welk medium en/of drager(s) dan ook, waaronder maar niet beperkt tot radio, televisie, kabel, Internet, satelliet, volgens thans bekende technieken op of via welk medium nu of in de toekomst bekend dan ook, wereldwijd en in welke taal of (digitale) vorm dan ook, waaronder maar niet beperkt tot CD, CD-Rom, CD-i, CD-video, DVD, audio DVD, video DVD, Blu-ray, HD- DVD, flash geheugenkaarten, memory cards etc., beeldplaat, floppy-disc, diskette, harddisk, dragers ten behoeve van gameconsoles of mobiele telefonieapparaten, waaronder mede begrepen de bevoegdheid om de desbetreffende Opname(n) – al dan niet vanuit een databank – te (doen) exploiteren in digitale, elektronische of optische vorm, al dan niet op vaste informatiedragers dan wel middels online beschikbaarstelling op Internet, Intranet, GSM, GPRS, UMTS of in enig (mobiele) netwerk, (digitale) user generated content omgevingen, in bundels van down-, en/of uploads of per afzonderlijke down-, en/of uploads, via streaming of op elke thans nog niet bekende en/of gebruikte dragers van beeld en/of geluid en/of informatie, evenals het recht om Opname(n) te (doen) vertalen of (doen) bewerken.
 • Exploitatie Inkomsten: alle inkomsten uit de Samenwerking en de Exploitatie van (intellectuele eigendoms-) rechten die worden verleend of overgedragen onder deze Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot inkomsten uit elke vorm van exploitatie van Opnamen, muziekuitgave,boekingen, tv inkomsten (acteur, reallife, presentator) en inkomsten uit Merchandising, Sponsoring, endorsement, reclame en promotie.
 • Kosten: alle redelijke directe en/of indirecte kosten door Partijen gemaakt in de uitvoering van deze Overeenkomst, al dan niet door inschakeling van derden, waaronder ten behoeve van Boekingen, het (doen) vervaardigen van Masters en/of Opnamen en/of Reproducties en/of Artwork, sampling, alsmede gemaakt ten behoeve van promotieoptredens, Merchandising, Sponsoring, endorsement, reclame en promotie, Samenwerking, alsmede registratie van onderscheidingstekens en instandhouding daarvan en rechtshandhaving en andere kosten welke door Partijen in onderling overleg zijn goedgekeurd, waaronder maar niet beperkt tot de kosten door ARTIEST aangewend. Kosten van welke aard dan ook welke door derden worden gedragen die door deze niet aan één der Partijen in rekening worden gebracht ter betaling door één der Partijen zullen niet als Kosten worden aangemerkt. Onder Kosten vallen tevens het percentage van de Exploitatie Inkomsten voor verdeling na aftrek van overige Kosten dat PRODUCENT berekent in verband met haar overhead.
 • Management: alle werkzaamheden van PRODUCENT of een door deze aan te wijzen derde ter bevordering van de artistieke carrière van ARTIEST, waaronder maar niet beperkt tot Exploitatie van de artistieke activiteiten, de talenten, en de bekendheid van ARTIEST, waar dan ook ter wereld, alles in de breedste zin van het woord, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.
 • Master: analoge of digitale beeld- en/of geluid- en/of informatiedrager (data) bestaande uit een of meerdere Tracks.
 • Merchandising: commerciële exploitatie van de (artiesten)na(a)m(en), stem, het portret, de persona, de beeld- en of woordmerken, de gelijkenis van ARTIEST evenals de kunstzinnige wijze waarop deze wordt afgebeeld en door ARTIEST wordt gevoerd, de biografische bijzonderheden van ARTIEST en het logo, waar mogelijk beschermd door middel van auteurs-, merk- of modelrechten, een en ander met betrekking tot alle vormen van Merchandising, waaronder maar niet beperkt tot kleding, dagboeken, juwelen, parfums, posters en kaarten, mokken, cosmetica, horloges, fotoboeken.
 • Opname:
 • elke vastlegging van geluid, gemaakt met het doel tot of geschikt voor het maken van Reproducties daarvan, evenals tenzij anders aangegeven;
 • elke vastlegging van beeld, informatie, geluid, data of een combinatie daarvan, gemaakt met het doel tot of geschikt voor het maken van lineaire en/of digitale en/of interactieve Reproducties daarvan, die in staat zijn gelijktijdig informatie, beeld en geluid weer te geven.
 • Overeenkomst: deze samenwerkingsovereenkomst, inclusief alle eventuele huidige en toekomstige Bijlagen en/of Aanhangsels en/of Addenda.
 • Reproductie: een voor Exploitatie bestemde verveelvoudiging van één of meer Opnamen zoals weergegeven op de Master, of gedeelten daarvan, in de vorm van grammofoonplaten, muziekcassettes, compact discs en vergelijkbare lasergelezen dragers, mini discs en andere MO-discs, DCC, CD-i, CD-Rom, CD-video, video, geluids- en/of video of beeldbanden en –platen, floppy, diskette, harddisk, memory cards, flash geheugenkaarten, dragers ten behoeve van gameconsoles, audio DVD, video DVD, Blu-ray, HD-DVD en iedere andere geluids- en/of beeld en/of informatiedrager volgens thans bekende en thans nog niet bekende technieken van Opname of weergave daarvan.
 • Samenwerking: alle werkzaamheden van dan wel in opdracht en/of met toestemming van PRODUCENT gedurende de looptijd van deze Overeenkomst met betrekking tot ARTIEST ter zake van de Exploitatie waaronder het (doen) maken en/of (doen) produceren en/of (doen) uitvoeren van (muziek)werken door ARTIEST, alsmede het maken en/of vervaardigen van Opname(n), als ook het (doen) uitbrengen van (muziek)werken en Opname(n) en het uitgeven van Eigen Werken, het management voeren van ARTIEST, Boekingen verzorgen van ARTIEST en al hetgeen overigens dienstig is aan het ontwikkelen en uitbouwen van de carrière van ARTIEST.
 • Sponsoring: het exclusieve recht de (artiesten)na(a)m(en), stem, het portret, de persona, de beeld- en of woordmerken, de gelijkenis van ARTIEST evenals de kunstzinnige wijze waarop deze wordt afgebeeld en door ARTIEST wordt gevoerd, de biografische bijzonderheden van ARTIEST en het logo, waar mogelijk beschermd door middel van auteurs-, merk- en modelrechten, te (doen) gebruiken en de persoon van ARTIEST in te (doen) zetten, ter promotie op welke wijze dan ook van merken, producten, diensten, bedrijven, instellingen en personen.
 • Territorium: wereldwijd.
 • Titel: een vervaardigd of te vervaardigen (muziek)werk, (mede) uitgevoerd door ARTIEST ten behoeve van Opname(n), gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.
 • Track: een Opname van een bepaalde uitvoering door ARTIEST van een bepaalde Titel, al dan niet gemaakt op proef, onvoltooid of afgekeurd, al dan niet weergegeven op de Master.

 

Aldus overeengekomen en ondertekend,

 

Namens DE PRODUCENT

 

 

 

Naam, plaats, datum

 

 

DE ARTIEST

 

 

 

 

Plaats, datum