Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst (fysieke geluidsdragers)

Verkoop- en distributieovereenkomst

                                  

Tussen

 

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

(hierna te noemen Distributeur),

 

En

 

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

(hierna te noemen Producent)

 

Gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Partijen komen het volgende overeen:

 

 1. Exclusieve verkoop en distributie van cd en dvd releases van Producent en alle andere releases van Producent gedurende de contractperiode voor de Benelux. Distributeur heeft de exclusieve optie om de digitale distributie van deze producten van Producent te verzorgen, voorwaarden zullen in goed overleg worden vastgesteld, zie separate overeenkomst.

 

 1. Op consignatie basis.

 

 1. De verkoop en distributievergoeding is gesteld op …. procent van de Netto Factuurwaarde. De Netto Factuurwaarde is de PPD (Published Price to Dealer) minus alle handelskortingen (incl. eindejaarsbonussen, openingbonussen, etc) over verkochte en niet geretourneerde geluidsdragers.

 

 

 

De verantwoordelijkheden van Distributeur bevatten o.a.:

 

 • actieve verkoop van de producten van de Producent in de Benelux
 • onderhouden van alle contacten met afnemers betreffende de producten van Producent in de Benelux
 • distributie van producten van de Producent in de Benelux
 • verwerking van retouren van producten van de Producent in de Benelux
 • verzekeren van producten van de Producent tegen kostprijs na ontvangst in warehouse Distributeur
 • opslag van producten van de Producent in warehouse Distributeur
 • uitvoeren van stockcontrol op producten van de Producent
 • verwerking van orders op producten van de Producent
 • opname van producten van de Producent in de catalogus van Distributeur
 • opname van producten van de Producent in releaselijsten van Distributeur
 • opname van producten van de Producent op de websites van Distributeur
 • facturatie van afnemers van producten van Producent
 • verzorgen van maandelijkse statements met het mutatieverloop van producten van de Producent

 

 1. Verkoopstatements zullen worden verstuurd binnen 14 dagen na het einde van de betreffende maand.

 

 1. Betalingstermijn: binnen 60 dagen na einde van de maand, na ontvangst van de desbetreffende factuur.

 

 1. De overeenkomst treedt in werking op ………………. voor de duur van drie ( 3) jaar, en zal daarna automatisch verlengd worden voor telkens twee (2) jaar, tenzij een der partijen opzegt uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van het contractuele jaar. De termijn wordt automatisch verlengd gedurende een opvolgende periode van zes (6) maanden voor de producten die in de laatste vier (4) maanden van het contractjaar zijn gereleased.

 

 1. Producent zal uiterlijk vier (4) weken voor de releasedatum voldoende informatie aanleveren aan de labelmanagers, zoals releaseschema incl. barcodes, product info sheets, bio’s, cover proofs en finished product copies van elke nieuwe release.

 

 1. Producent verschaft Distributeur van iedere release twintig (20) exemplaren per landnodig voor de verkoop en -promotieafdeling, bij voorkeur een (1) maand voor de releasedatum.

 

 1. Speciale verkoop-, marketing- en promotiecampagnes dienen vooraf onderling overlegd en schriftelijk goedgekeurd worden door Producent. Extra kortingen voor verkoopcampagnes zullen worden verrekend met het statement. Producent zal verantwoordelijk zijn voor advertentie- en marketing kosten.

 

 1. Promotie: Producent draagt zorg voor alle promotie inclusief RTV, online en Pers. Voor instore activiteiten zullen aanvullende afspraken worden gemaakt. Promotie Cd’s zullen gratis verstrekt worden door Producent, alle verdergaande kosten voor promotie en/of marketingacties zullen worden verrekend met de statements.

 

 1. Distributeur rekent de volgende handling fee voor retouren; …. Euro voor elk naar Distributeur geretourneerde CD Single, CD, DVD en vinyl format. Retouren zullen worden verrekend met de maandelijkse statements, beschadigde exemplaren zullen worden teruggestuurd naar Producent of worden vernietigd na een schriftelijke bevestiging.

 

Distributeur zal gedurende de eerste 4 maanden na de release datum op de eerste 4 statements 20% inhouden van de betaling aan Producent op de verkochte aantallen voor retouren.

 

Retouren kunnen, indien gewenst door Producent en indien noodzakelijk,door Distributeur worden herbehandeld om deze producten weer geschikt voor verkoop te maken. De services voor herbehandeling worden door Distributeur aangeboden voor …. Euro per product.

 

 1. Indien één partij de overeenkomst beëindigt door middel van een schriftelijke kennisgeving uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van het contractuele jaar, dan zal Distributeur overgaan tot het bevriezen van de bedragen van de laatste twee (2) statements als reserve voor mogelijke retouren. Het bedrag van deze statements minus eventuele retouren zal worden betaald uiterlijk zes (6) maanden nadat de overeenkomst is geëindigd.

 

 1. Indien er gedurende twee (2) aaneensluitende maanden een negatief saldo ontstaat zal Distributeur het uitstaande saldo in rekening brengen bij Producent. Producent zal het openstaande bedrag binnen dertig (30) dagen na ontvangst rekening aan Distributeur voldoen.

 

 1. Distributeur heeft voor de leveringen aan haar klanten voor Producent een krediet verzekering afgesloten. Indien een handelspartner niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen dan zal Distributeur onder aftrek van 15% eigen risico, Producent vergoeden voor de door haar geleverde maar niet ontvangen factuur waarde.

 

 1. Overstocks zullen worden opgeslagen op pallets in speciaal daarvoor bestemde pallet depots. De kosten voor opslag van overstocks bedragen 15, € per pallet per maand en deze zullen doorbelast worden aan Producent. Onder overstocks worden de voorraden van producten verstaan die vier (4) maanden of langer geleden op release hebben gestaan met een voorraad die hoger is dan de verkopen van de laatste twee (2) maanden.

 

 1. Distributeur zal gedurende de duur van de overeenkomst het non-exclusieve recht hebben om als vertegenwoordiger van Producent sub-licentierechten te verlenen aan derden in verband met multi-artist compilaties.

Distributeur zal vooraf schriftelijke toestemming vragen aan Producent per aanvraag (welke toestemming door Producent niet op onredelijke gronden zal worden weerhouden of onnodig vertraagd). Alle royalty’s ontvangen ten gevolge van deze licenties zullen door Distributeur worden geïnd en volgens de split 25 voor Distributeur en 75 voor Producent worden verdeeld. Distributeur zal zorgen voor de administratieve afhandeling van alle sub-licenties die zij namens Producent afsluit.

 

Betreffende de sub-licentierechten aan derden in verband met multi-artist compilaties: Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook (tussentijds) eindigt, laat zulks onverlet het recht van Distributeur en haar sublicentienemers de haar door Producent uit hoofde van deze overeenkomst ter beschikking gestelde producties tot het einde van de overeengekomen exploitatieperiode op niet-exclusieve basis in het exploitatiegebied te exploiteren of te doen exploiteren, onverminderd de aanspraken van Producent tot afrekening en betaling van de licentievergoedingen uit hoofde van deze overeenkomst aan Licentiegever verschuldigd.

 

Royalty’s zullen op halfjaarlijkse basis binnen negentig (90) dagen worden afgerekend.

 

 1. Producent zal wel/geen gebruikmaken van het BIEM contract van Distributeur.

 

 1. Producent geeft hierbij toestemming voor het gebruik van namen en foto’s van artiesten op Distributeur’s websites (inclusief aangeleverd artwork, inlay e.d.). Het gebruik van artwork geschiedt enkel na voorafgaande toestemming van Producent, tenzij het door Producent aangeleverd artwork betreft. Per release heeft Producent de optie om toestemming te geven voor (niet downloadbare) audio- en/of videostreams van maximaal 30 seconden. Producent vrijwaart Distributeur tegen alle aanspraken van derden waaronder ten deze onder meer verstaan moet worden de uitvoerende kunstenaar(s), producer(s), en alle anderen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de geluidsopnamen; alsmede copyrighteigenaars van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op Distributeur‘s websites is of wordt geplaatst en is verschaft door Producent.

 

 1. Partijen verklaren en garanderen jegens elkaar dat zij door geen enkele verplichting gehinderd zijn om deze overeenkomst aan te gaan.

 

Partijen verklaren en garanderen dat zij volledig gerechtigd zijn om de in deze overeenkomst bepaalde verplichtingen jegens elkaar na te komen en dat zij over de volledige rechten beschikken zulks te doen. Partijen zullen elkaar vrijwaren tegen aanspraken van derden te dier zake.

 

Elke partij van deze overeenkomst zal aan de andere partij de schade vergoeden die deze partij lijdt ten gevolge van het niet-nakomen van enige verplichting op grond van deze overeenkomst door de betreffende partij, inclusief de noodzakelijk gemaakte kosten van juridische bijstand inzake deze schade.

 

 1. Dit schrijven betreft de volledige overeenkomst. Aanvullingen op en wijzigingen in de onderhavige overeenkomst gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen en door alle partijen ondertekend.

 

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De daartoe bevoegde rechter is die te Amsterdam.

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te………….. op…………………

 

 

 

……………………..                                                 ………………………

Naam                                                                         Naam

Namens de Distributeur                                            Namens de Producent