Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst (digitaal)

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST

 

Tussen

 

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

(hierna te noemen Distributeur),

 

En

 

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

(hierna te noemen Producent)

 

Gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

 

 

Partijen komen het volgende overeen:

 

 

  1. Definities

 

Auteursrechtelijke          door Distributeur aan collecting societies te betalen vergoedingen

Vergoedingen                     in verband met de exploitatie van Content, onder andere bestaande                                      uit synchronisatie-, mechanische-, reproductie-, fonografische- en                                                   uitvoeringsrechten.

 

Bruto Opbrengst               door Distributeur daadwerkelijk ontvangen opbrengst van de verkopen inclusief BTW.

 

Bruto Vergoeding             de vergoeding voor Producent zonder verrekening van Technische Kosten en Auteursrechtelijke Vergoedingen.

 

Content                                    Master Recordings, Realtones, images, ringtones, Ringbacktones, Videotones, wallpapers, graphics, sounds, jingles, text en overige content in elektronisch formaat.

 

Distributiepartner           een bedrijf dat namens Distributeur optreedt om de distributie en verkoop van digitale Content aan Eindgebruikers te verzorgen.

 

Exploitatieperiode           de periode met een looptijd van drie (3) jaar, met ingang van 1 september 2011. Deze looptijd zal iedere twee (2) jaar automatische verlengd worden voor een periode van nog eens twee ( 2) jaar, tenzij een der partijen opzegt uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van het contractuele jaar, met uitzondering van een Master Recording waarvan een Ringbacktone is afgeleid, waarvoor deze periode eerst eindigt een jaar na het einde van de Exploitatieperiode die geldt voor de Master Recording.

 

Master Recordings          de ‘master’ geluids- en beeldopnames waarvan Producent de exploitatierechten in eigendom heeft of zal verkrijgen gedurende de looptijd van de Overeenkomst c.q. hier zeggenschap over uitoefent en/of zal verkrijgen.

 

Metadata                                alle traceerbare gegevens over en verband houdend met de Content, waaronder, maar niet beperkt tot, albumnamen, songteksten, releasedata, auteurs- en andere rechten, auteursnamen, artwork en artiesteninformatie, door Producent aan te leveren in het door Distributeur gewenste bestandsformaat.

 

Netto Opbrengst               door Distributeur daadwerkelijk ontvangen Bruto Opbrengst van de verkopen na aftrek van BTW.

 

Netto Vergoeding             de vergoeding voor Producent na verrekening van Technische Kosten en Auteursrechtelijke Vergoedingen.

 

Overeenkomst                    de Digitale Marketing en Distributie Overeenkomst.

 

Realtone                                 een Master Recording van een originele compositie die geschikt is om afgespeeld te worden op een mobiele telefoon, aangevend dat er gebeld of een ander vorm van contact wordt gezocht met de eindgebruiker.

 

Ringbacktone                      een Master Recording van een originele compositie die geschikt is om afgespeeld te worden op een mobiele telefoon en die dient ter vervanging van het geluid dat de ontvanger van een binnenkomend gesprek hoort.

 

Service Provider               een bedrijf dat via digitale media (mobiele telefoons, interactieve televisie, internet etc.) Content aanbiedt aan eindgebruikers.

 

Technische Kosten          kosten die zien op de bewerking en vervaardiging van Content, onder andere bestaande uit digitalisering, compressie, formatteren, productie, hosting en levering aan Distributiepartners en Service Providers.

 

Territorium                                           De Wereld.

 

Videotone                              een Master Recording van een originele compositie gecombineerd met een video, waarin de compositie wordt vertolkt en geschikt is gemaakt om te worden afgespeeld als ringtone op een mobiele telefoon.

 

 

  1. Onderwerp, doel en tijdpad

 

2.1           Producent verleent hierbij aan Distributeur gedurende de Exploitatieperiode het exclusieve   recht van digitale distributie en verkoop om binnen het Territorium aan Service Providers en Distributiepartners Master Recordings en Metadata van Producent ter beschikking te stellen en aan deze partijen sublicenties te verlenen voor de bewerking, promotie, marketing, digitale distributie en verkoop aan eindgebruikers. Uitdrukkelijk niet onder het recht van digitale distributie vallen licenties voor synchronisatierechten van de Master Recordings voor commercials, film, of openbaarmaking via radio en televisie. 

 

2.2           Partijen beschouwen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat deze samenwerking een succes zal worden. Zij zullen zich gezamenlijk sterk maken voor het bereiken van dit doel. Partijen zullen zoveel mogelijk op voet van gelijkwaardigheid samenwerken. Mochten zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst problemen voordoen, dan zullen Partijen zich in goed en gemeenschappelijk overleg sterk maken voor een oplossing van dit probleem, waarbij zoveel mogelijk recht zal worden gedaan aan gemeenschappelijke belangen.

 

 

  1. Verplichtingen

 

3.1           Producent verklaart:

(a)            in licentie te geven aan Distributeur alle (exploitatie)rechten op de muzikale werken en composities met betrekking tot de Master Recordings;

(b)           dat op de datum van ondertekening van de Overeenkomst geen van deze digitale distributie rechten in het Territorium door een collecting society worden geëxploiteerd of beheerd;

(c)            dat hij schriftelijk aan Distributeur zal mededelen of en zo ja welke voor het ondertekenen van de Overeenkomst bestaande (contractuele) beperkingen er rusten op het exploitatierecht en;

(d)           dat hij enig eigenaar/rechthebbende is van de Master Recordings, dat alle rechten met betrekking tot deze Master Recordings zijn gecleared en dat hij Distributeur vrijwaart voor de schade voortvloeiend uit claims verband houdend met deze clearance en het exploitatierecht;

(e)            Distributeur te voorzien van alle Metadata;

(f)             dat Distributeur gerechtigd is de naam en het logo en andere relevante informatie van Producent te gebruiken in het kader van de exploitatie van de Content;

(g)            dat Distributeur namens Producent exclusief gerechtigd is de vergoedingen te innen die opkomen vanwege de exploitatie van de van de Master Recordings;

(h)           dat Distributeur het exploitatierecht en de overige rechten uit de Overeenkomst aan Distributiepartners en Service Providers in sublicentie kan geven.

 

3.2           Distributeur verklaart:

(a)           de actieve distributie van Content in het Territorium te verzorgen;

(b)           zich in te spannen om de Content slechts beschikbaar te laten zijn voor eindgebruikers die woonachtig zijn in het Territorium;

(c)            alle contacten met Service Providers en Distributiepartners te onderhouden;

(d)           Content op zijn websites te plaatsen;

(e)            verantwoordelijk te zijn voor de digitalisering, het formatteren, de compressie en productie van Content, afgeleid van de Master Recordings;

 

3.3           Partijen verklaren dat de personen die de Overeenkomst zullen ondertekenen geautoriseerd zijn om dit te doen.

 

 

  1. Vergoedingen, Technische Kosten en Auteursrechtelijke Vergoedingen

 

4.1         Producent heeft recht op een Bruto Vergoeding van …… procent van de netto opbrengst uit de exploitatie van de Content.

 

4.2        Met deze Bruto Vergoeding worden de Technische Kosten en Auteursrechtelijke Vergoedingen verrekend.

 

4.3           Distributeur zal aan Producent de Netto Vergoeding betalen.

 

 

  1. Rapportage en betaling

 

5.1           Distributeur zal Producent uiterlijk binnen zestig dagen na afloop van een kalenderkwartaal schriftelijk rapporteren. De rapportage bevat overzichten van de verkopen, de Bruto Opbrengst en de Netto Opbrengst van dat kwartaal. De rapportage wordt geacht te zijn geaccepteerd door Producent indien hij niet schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de rapportage schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

5.2           Na akkoordbevinding van de rapportage zal Producent aan Distributeur een op de rapportage gebaseerde factuur zenden, welke uiterlijk binnen zestig dagen na einde van de maand na ontvangst door Distributeur zal worden betaald. Betalingen hebben plaats in euro’s.

 

5.3           Producent is aansprakelijk voor de afdracht van alle belastingen en betaling van heffingen die zijn gebaseerd op de Netto Vergoeding.

 

 

 

  1. Overige bepalingen

 

6.1           De Overeenkomst geldt als een juridisch bindend document tussen Partijen

 

6.2           De looptijd van de Overeenkomst is een periode van  twee jaar, met ingang van ……… Deze looptijd zal iedere twee jaar automatische verlengd worden voor een periode van nog eens twee jaar, tenzij een der partijen opzegt uiterlijk twee maanden voor het einde van het contractuele jaar.

 

6.3           Nietigheid van één of meer bepalingen in de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

6.4           Wijziging van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

 

6.5           Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De daartoe bevoegde rechter is die te Amsterdam.

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te………….. op…………………

 

 

 

……………………..                                                                       ………………………

Naam                                                                                                               Naam

Namens de Distributeur                                                                    Namens de Producent