Voorbeeld optreedcontract (partage)

PARTAGE-OVEREENKOMST

Naam theater

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Hierbij vertegenwoordigd door_________________________

(hierna te noemen ‘het theater’)

En

Naam artiest

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Hierbij vertegenwoordigd door___________________________

(hierna te noemen ‘artiest)

Zijn als volgt overeengekomen:

  1. De artiest zal op ……………….in het theater een opvoeringen geven van de productie ____________________________________________
  1. De voorstelling vangt aan om ________ uur en zal ongeveer ___ minuten duren. Er is een/geen pauze van ongeveer________ minuten.
  1. Voor opbouw, uitlichten en doorloop ten behoeve van de productie zal de artiest de beschikking hebben over de ruimte waar de opvoering plaatsvindt op de volgende datum / data ______________ vanaf __________ uur.

Een technicus / technici van het theater zal / zullen aanwezig zijn op_____________vanaf __________ uur.

  1. Het afbreken en opruimen na afloop van de opvoeringen zal plaatsvinden op ______________________________
  1. De artiest en het theater komen overeen dat de productie in het theater zal plaatsvinden op basis van een partage-regeling. De artiest en het theater komen overeen dat de inkomsten uit kaartverkoop voor de productie als volgt zullen worden verdeeld: __________________ procent voor de artiest en ______________________procent voor het theater. Verdeling van de recette zal plaatsvinden na aftrek van de wettelijke BTW (*).
  1. Het theater zal de kaartverkoop ten behoeve van de productie voor zijn rekening nemen volgens de gebruikelijke procedures.
  1. Wat betreft de publiciteit ten behoeve van de productie zal het theater zorg dragen voor de ___________________ (en) en zal de artiest zorg dragen voor de ____________________ (en) _______________________. Het theater / de artiest zal er zorg voor dragen dat het benodigde publiciteitsmateriaal verstuurd en verspreid zal worden op een daartoe in onderling overleg overeengekomen datum.
  1. Het theater zal zorgdragen voor alle activiteiten en faciliteiten die zullen bijdragen tot (een) goede opvoering(en). Hieronder vallen:

– het beschikbaar stellen van ______ kleedkamer(s);

– het openstellen van het café voorafgaand aan de voorstelling(en) vanaf ______ uur en na afloop van de voorstelling(en) tot __________  uur; met / zonder gereduceerd horecatarief;

– het treffen van noodzakelijke voorzieningen voor kaartcontrole, toiletten, garderobe en horeca.

  1. De artiest zal in overleg met de technici van het ________________________ theater gebruik kunnen maken van de gebruikelijke theatertechnische faciliteiten die noodzakelijk zijn ten behoeve van de productie.
  1. De artiest zal de productie naar beste vermogen ten uitvoer brengen, met optimale inzet en gebruik van alle daartoe ontwikkelde middelen. De artiest zal zorgvuldig omgaan met door het theater ter beschikking gestelde voorzieningen en faciliteiten.

Plaats: ___________________________Datum:.________________________________________________

Namens het theater:                                                Namens de artiest:

____________________________                                   __________________________________

(*) Bijvoorbeeld: 80% voor de artiest en 20% voor het theater of 70% voor de groep en 30% voor het theater. Een variatie op de partage is de partage-met-garantie: hierbij garandeert het theater de artiest een vastgesteld bedrag als de hoogte van de inkomsten niet het gewenste bedrag oplevert. In dat geval kan aan het contract de volgende bepaling worden toegevoegd: Het theater garandeert de uitbetaling van € _____________ aan de artiest, ongeacht de opbrengst uit kaartverkoop.